Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - starszy specjalista w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

BURMISTRZ  GŁUCHOŁAZ
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- starszy specjalista

w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

1. Wymagania  niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – budownictwo , architektura, drogownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska,
 3. co najmniej 3 letni staż pracy,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub budowlanej lub budowlano – konstrukcyjnej lub instalacyjnej,
  2. posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności drogowej lub architektonicznej lub konstrukcyjnej lub instalacyjnej,
  3. znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy a w szczególności ustawy: prawo budowlane, drogi publiczne, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postepowania administracyjnego, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  4. dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność,

zaangażowanie, wysoka kultura osobista,

 1. biegła obsługa komputera, w tym pakiet Office (Word, Exel),
 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

Do zakresu obowiązków starszego specjalisty w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach należeć będzie w realizacja zadań Wydziału określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, dostępnym na stronie internetowej (www.bip.glucholazy.pl), w szczególności w zakresie drogowym.

 1. Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył 6 %.
 2. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca odbywać się będzie o obiekcie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach przy ul. Rynek 15, jak również na terenie Gminy Głuchołazy. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek trzypiętrowy wyposażony w windę.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny,
  2. życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  3. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
  4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z  praw publicznych,
  8. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji –
  9. (załącznik do pobrania na stronie www.bip.glucholazy.pl – Nabory i konkursy na wolne stanowiska).
 2.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1) zwanego dalej RODO, informujemy:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz;
 2. sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Głuchołazy:

adres korespondencyjny 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15, tel. 77 40 92 142;

 1. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku z procesem rekrutacji, tj. nabory na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy;

Jeżeli w dokumentach poda Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

 1. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej  niż 3 miesiące od zakończenia naboru;
 2. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 3. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
 4. realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych tel. 77/40 92 142;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy prawa unijnego rozporządzenia RODO;
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 26 stycznia 2021r. do godz. 14ºº Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom. Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.glucholazy.pl oraz na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.

 

Burmistrz Głuchołaz  

mgr Edward Szupryczyński


 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne

na wolne stanowisko pracy

 starszego specjalisty

w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji

 Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

_____________________________________________

 

Burmistrz Głuchołaz informuje, że na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach została złożona jedna aplikacja,  która  spełniała wymogi formalne.

 

            Po dokonaniu weryfikacji złożonej aplikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że do  następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się  Pan Piotr Suchiński zam. Prudnik.

 

Rozmowa kwalifikacyjna z ww. osobą zostanie przeprowadzona w dniu 03 lutego  2021r. o godz. 9ºº.

 

Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński

                                                             


                                                                 

INFORMACJA

o wynikach naboru

na wolne stanowisko pracy

 starszego specjalisty

w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji

 Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

_____________________________________________

 

Burmistrz Głuchołaz informuje, że na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach został wybrany Pan Piotr Suchiński  zam. Prudnik.

 

Kandydat został wyłoniony przez Komisję Rekrutacyjną, zgodnie z Regulaminem naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach.

 

Burmistrza  Głuchołaz
mgr  Edward Szupryczyński