Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o. wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

      

                       Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o., sporządzonego na podstawie uchwały nr XXVII/274/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o., wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy i prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie do publicznego wglądu wyżej wymienionej dokumentacji nastąpi w dniach od 29 listopada do 29 grudnia 2017 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, 48 – 340 Głuchołazy, Rynek 15, w pokoju nr 32, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy na stronie internetowej gmina.glucholazy.sisco.info

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, 48 – 340 Głuchołazy, Rynek 15, w sali nr 24, o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać do Burmistrza Głuchołaz w sposób określony w art. 18 ust. 3 ww. ustawy, lub:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy, lub:
  • drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „uwaga do projektu MPZP malta-decor” na adres: umig@glucholazy.pl

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2018 roku.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej.

Uwagi, w trybie art. 39. ust. 1, pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405), do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 16 stycznia 2018 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy, lub:
  2. osobiście do protokołu w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, 48 – 340 Głuchołazy, Rynek 15, w pokoju nr 32, w godzinach pracy Urzędu, lub:
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do projektu MPZP malta-decor” na adres: umig@glucholazy.pl

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Głuchołaz.

 

Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński