Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony pod nazwą: Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego

– Etap II” w ramach RPO WO 2014-2020

Umowa o dofinansowanie  RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 z 06.04.2020 r.

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                                                 ZP.271.1.25.2020.JSz    

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej

w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Projekt: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego  Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 – Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc (122,00KB)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):


DOCSIWZ termomodernizacja.1.doc (762,00KB)
 

Załącznik nr 7 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa:

PDFAUDYT ENERGETYCZNY.pdf (15,13MB)
ZIPDOKUMENTACJA POWYKONAWCZA_SENIOR+.zip (11,76MB)
PDFEkspertyza techniczna dachu.pdf (2,92MB)
ZIPINWENTARYZACJA BUDYNKU.zip (3,46MB)
ZIPMPZP.zip (1,64MB)
PDFPFU - budynek Aleja Jana Pawła II 9_22-12-2015 (do przetargu).pdf (4,32MB)
PDFPFU_przebudowa budynku byłej szkoły.pdf (618,91KB)
JPEGPrzedmiar robót - termomodernizacja budynku Aleja Jana Pawła II 9.jpeg (94,56KB)
PDFPrzemiar robót - remont dachu.pdf (1,32MB)
DOCXZestawienie kosztów opracowanie dokumentacji projektowej.docx (10,03KB)
 

Zmiana treści SIWZ

PDFZmiana SIWZ.pdf (345,58KB)
 

Wzór umowy:

DOCumowa po zmianach.doc (223,00KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia.pdf (397,58KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór Infor..pdf (690,37KB)