Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs ofert na rok 2021 z zakresu zdrowia publicznego - prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta

Działając na podstawie art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019r. poz. 2365  z późn.zm.)

 

Burmistrz Głuchołaz
ogłasza konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu zdrowia publicznego:

 

1. ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU:

 1. Nazwa zadania - Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu  Abstynenta.
 2.  Prowadzenie Klubu  Abstynenta dla mieszkańców Gminy Głuchołazy powinno obejmować:
 • udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu będącym po przebytej  terapii odwykowej lub podejmujących abstynencję wymagających wsparcia w trzeźwieniu i abstynencji oraz członkom ich rodzin,
 • udzielanie pomocy osobom współuzależnionym oraz członkom ich rodzin,
 • wspieranie abstynencji i trzeźwienia,
 • nawiązywanie kontaktu z osobami uzależnionymi i motywowanie ich do podejmowania leczenia odwykowego a w razie potrzeby podejmowanie interwencji,
 • organizowanie zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin, uczących umiejętności psychologicznych, społecznych i praktycznych,
 • organizowanie wyjazdów, imprez i spotkań propagujących trzeźwość
 • promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Głuchołazy
 1. Klub Abstynenta  powinien być czynny siedem dni w tygodniu, przez co najmniej 3 godziny dziennie (za wyjątkiem świąt) oraz udostępniany  na spotkania grup AA.
 2. W trakcie trwania  epidemii Klub Abstynenta musi działać zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa w tym zakresie.
 3. Wysokość środków przeznaczonych  na  realizację  zadania - 60.000 zł.
 4. Środki finansowe przeznaczone na realizację  zadania konkursowego zostały wyznaczone w oparciu o projekt budżetu na 2021r. Powyższa kwota zaplanowanej dotacji może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez Radę Miejską w Głuchołazach innej kwoty dotacji na realizację  zadania objętego konkursem, w uchwalonym budżecie Gminy Głuchołazy na 2021r. Zmiana planowanej kwot dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości.

 

2. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Termin realizacji  zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia w 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi  w art. 2, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia w 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Warunkiem realizacji zadania jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym  w Załączniku Nr 1 wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. Zadanie objęte konkursem musi być adresowane  do mieszkańców Gminy Głuchołazy.
 5. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i zgodnie z zawartymi w umowie terminami, przy zastosowaniu i przestrzeganiu  następujących warunków:
 1. do sprawozdania częściowego i końcowego należy dołączyć kopie faktur (rachunków) oraz innych dowodów księgowo - finansowych z opisem, potwierdzonych za zgodność z oryginałem i podpisanych przez upoważnione do składnia podpisów osoby reprezentujące Podmiot,
 2. na oryginale  faktur (rachunków) i innych dokumentów finansowo - księgowych dot. wydatków poniesionych  z środków pochodzących z dotacji winna znajdować się nazwa zadania, data i numer umowy oraz informacja o treści : „wydatek sfinansowano z środków budżetowych gminy Głuchołazy”,
 3. na oryginale  faktur (rachunków) i innych dokumentów finansowo - księgowych dot. wydatków poniesionych  z innych środków finansowych winna znajdować się nazwa zadania, data i numer umowy oraz informacja o treści : „wydatek sfinansowano z innych środków” (np. środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł itp.),
 4. na oryginale faktur (rachunków) i innych dokumentów finansowo - księgowych dot. wydatków poniesionych  częściowo z dotacji i częściowo z innych środków finansowych winna znajdować się nazwa zadania, data i numer umowy oraz informacja o treści: „wydatek sfinansowano z środków budżetowych gminy Głuchołazy w kwocie … (podać kwotę brutto) oraz wydatek sfinansowano z innych środków (np. środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł, itp.) w kwocie … (podać kwotę brutto)”,
 5. przy wycenie wkładu osobowego należy określić rodzaj wykonanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy oraz jej wartość z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz wysokości wynagrodzenia. Wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie członka organizacji o wykonaniu pracy społecznej przy realizacji zadania. Karta pracy wolontariusza oraz oświadczenie członka organizacji powinny zawierać m.in. imię i nazwisko wolontariusza/ członka organizacji, nazwę organizacji, nazwę zadania, okres w jakim wykonywał pracę społeczną, przedmiot, miejsce i czas wykonywania pracy oraz poświadczenie jej wykonania przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji,
 6. uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystana na:
 • budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 1. Pozostałe warunki realizacji zadania określać będzie umowa.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach - glucholazy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Menu przedmiotowe - Ogłoszenia, konkursy, przetargi i zapytania - Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego - 2020 lub w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15, tel. 77 40 92 134.

 

3. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Oferty oceniane będą zgodnie z poniższymi kryteriami uwzględnionymi w kartach oceny ofert, które stanowią Załączniki Nr 2, 3 do ogłoszenia o konkursie:
 • Kryteria formalne:
  1. złożenie oferty przez uprawniony podmiot,
  2. złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
  3. złożenie kompletnej oferty tj. z  wymaganymi załącznikami,
  4. złożenie oferty na właściwym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie,
  5. podpisanie oferty przez osoby do tego uprawnione zgodnie z zapisami statutu, Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru, ewidencji  lub stosownego pełnomocnictwa,
  6. kierowanie oferty do mieszkańców Gminy Głuchołazy.
 • Kryteria merytoryczne:
 1. zgodność zakresu realizacji zadania  z warunkami  jego realizacji  określonymi w ogłoszeniu konkursu (ocena w skali: 0-3),
 2. dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców (ocena w skali: 0-2),
 3. działania i doświadczenia składającego ofertę w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali: 0-4),
 4. ocena kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych lub środków pochodzących z innych  źródeł finansowania (ocena w skali: 0-2),
 5. planowany wkład rzeczowy, osobowy, oraz kwalifikacje osób, które będą realizowały zadanie (ocena w skali: 0-3),
 6. terminowość,  rzetelność oraz sposób rozliczania zadań publicznych zleconych wnioskodawcy przez Gminę Głuchołazy w ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1),
 1. Ocenie merytorycznej podlega tylko oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne.
 2. Oferty, które nie spełniają wymogów konkursu podlegają odrzuceniu.
 3. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
 4. Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 8 pkt. nie podlegają dofinansowaniu.
 5. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swojej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do przedmiotowego składania ofert.
 6. Oferenci, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  w postępowaniu konkursowym, lub  złożyli dokumenty  zawierające błędy mogą zostać wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że  pomimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
 8. Oferty, w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych
  na dotację środków nie będą rozpatrywane
 9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku kiedy na zadanie wpłynie tylko jedna oferta.
 10. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 11. W przypadku przyznania środków finansowych w wysokości niższej niż ta podana w ofercie,  Podmiot który zdecyduje się na przyjęcie zaproponowanej kwoty zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie korekty opisu poszczególnych działań, harmonogramu oraz kalkulacji zaplanowanych działań z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji zachowując konstrukcję finansową zadania.
 12. Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji po rozstrzygnięciu  konkursu w przypadku  zmiany zakresu rzeczowego danego zadania.
 13. Udzielona dotacja będzie miała  formę współfinansowania  wykonania zadania

 

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w terminie do dnia 22.12.2020 r. do godz.15;00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach , ul Rynek 15 (pok. Nr 11) lub przesłać pocztą (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu)
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym bez otwierania

 

5. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2020r. o godz. 9;00. Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
 2. Oferty oceniane są  przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
 3. Wyboru ofert dokonuje Burmistrz Głuchołaz, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej.

 

6. TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT:

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  oraz w jego siedzibie na tablicy ogłoszeń.
 2. wynikach konkursu  składający  ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.

 

7. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA  KONKURSU OFERT:

Podmioty, które złożyły oferty  mogą odwołać się od wyników  konkursu  do Burmistrza Głuchołaz w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Odwołanie powinno zostać złożone  na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego Głuchołazach , ul Rynek 15 (pok. Nr 11). W przypadku nadesłania odwołania pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu. Odwołanie musi być pisemne i zawierać uzasadnienie. Rozpatrzenie  odwołania przez Burmistrza Głuchołaz następuje w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania. 

 

8. POZIOM I SPOSÓB OBLICZANIA MINIMALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA PRZEZ PODMIOT OGŁASZAJĄCY KONKURS

Warunkiem powierzenia  zadania  jest zapewnienie wkładu  własnego w wysokości co najmniej 15% kosztów jego wykonania, przy czym nie mniej niż 10 % wartości zadania  stanowić musi finansowy wkład własny Podmiotu. Za wkład własny  uznaje się jedynie środki finansowe - nie uznaje się za wkład własny wkładu osobowego ani rzeczowego. Do oszacowania wkładu osobowego stosuje się następujące stawki:

 1. rynkową - w przypadku kiedy wolontariusz wykonuje  prace wymagające  odpowiednich/ specjalistycznych kwalifikacji,
 2. analogiczną do stawek  obowiązujących dla  stałych pracowników Podmiotu, w przypadku gdy wolontariusz wykonuje  takie same czynności,
 3. w pozostałych przypadkach - minimalna stawka godzinowa obowiązująca od 1 stycznia 2021r.

 

9. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

 1. statut,
 2. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie  osób go reprezentujących ;
 3. podpisaną Klauzulę informacyjną i zgody na potrzeby „Umowy o realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego” - załącznik nr 8 do niniejszego konkursu,
 4. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego  z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych (Zał. Nr 4);
 5. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za  umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo skarbowe (Zał. Nr 5) ;
 6. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym (Zał. Nr 6);
 7. oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że  kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że  w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł (Zał. Nr 7).

 

Oświadczenia , o których mowa w pkt. 4-7, składa się pod rygorem  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie  jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego  oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie ogłaszającego konkurs o  odpowiedzialności  karnej za składanie  fałszywych zeznań. 

 

10. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA KONKURSU OFERT PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ZŁOŻENIE OFERT ORAZ MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA  OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przez upływem  terminu na złożenie  ofert oraz prawo do przedłużenia  terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu .

 

11. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY I DOKUMENTÓW:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje: konkurs ofert, nazwa zadania, nazwa lub pieczęć Podmiotu składającego ofertę;
 2. Oferta musi być sporządzona na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
 3. Ofertę należy przygotować wg następujących zasad:
  1. oferta musi być wypełniona w  języku polskim, w sposób czytelny tj. komputerowo lub ręcznie,
  2. nie można zmieniać układu oferty, oferta musi być kompletna i zawierać wypełnione  wszystkie pola, w przypadku pól które nie dotyczą oferty lub Podmiotu wpisać „nie dotyczy”.

 

DOCZałącznik Nr 1 - wzór oferty.doc (159,00KB)
DOCZałącznik Nr 2 - karta oceny formalnej oferty.doc (22,50KB)
DOCZałącznik Nr 3 - karta oceny merytorycznej oferty.doc (23,00KB)
DOCZałączniki Nr 4-7 oświadczenia.doc (43,00KB)
DOCZałącznik Nr 8 - klauzula informacyjna i zgody.doc (38,00KB)
DOCZałącznik Nr 9 - wzór sprawozdania.doc (120,50KB)
DOCZałącznik Nr 10 - wzór umowy.doc (79,00KB)


PDFWyniki konkursu ofert z zakresu zdrowia.pdf (271,68KB)