Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na rok 2021 - wspieranie rodziny i pomoc społeczna

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057)

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

 

Zadanie nr 1 - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Placówkę należy prowadzić zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 r. poz. 821)

 1. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:
 • organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne
  oraz logopedyczne,
 • realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny
  lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię,
 • współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi;
 • zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego
  (w tym udział w koloniach terapeutycznych lub socjoterapeutycznych lub profilaktycznych
  lub rekreacyjnych), zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;
 • zapewnia dzieciom dożywianie,
 • prowadzi dla rodziców zajęcia w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych.
 1. W trakcie trwania epidemii placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej musi działać zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa w tym zakresie.
 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. - 210.000 zł,
 • Informacja o realizacji zadania w roku 2019 i 2020:
   

Wyszczególnienie

Dotacja w 2019 r.

Dotacja w 2020 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

210.000

210.000

 

Cel zadania: Wspieranie rodziny przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego oraz organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
na terenie Gminy Głuchołazy.

 

Zadanie nr 2 - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych.

 1. Placówkę należy prowadzić zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)
 2. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dzieciom:
 • opiekę i wychowanie,
 • pomoc w nauce,
 • organizację czasu wolnego (w tym udział w koloniach), zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
 • dożywianie,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.
 1. W trakcie trwania epidemii placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych musi działać zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa w tym zakresie.
 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. - 85.000 zł
 • Informacja o realizacji zadania w roku 2019 i 2020:

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2019 r.

Dotacja w 2020 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

75.000

80.000

 

Cel zadania: Wsparcie rodziny przez objęcie dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych) na terenie gminy Głuchołazy.

 

Zadanie nr 3 - Dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Zadanie obejmuje:
 • dożywianie najuboższych - wydawanie nieodpłatnych posiłków jednodaniowych,
 • organizowanie świątecznych posiłków dla najuboższych (spotkanie wielkanocne i wigilijne),
 • przygotowywanie paczek świątecznych,
 • udzielanie pomocy rzeczowej najuboższym.

Udzielanie pomocy ww. osobom powinno odbywać się poprzez:

 • przygotowywanie i nieodpłatne wydawanie posiłków jednodaniowych najuboższym,
 • organizowanie zbiórek żywności oraz podejmowanie i koordynowanie innych działań na rzecz poprawy sytuacji najuboższych,
 • współpracę z organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi.
 1. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do posiadania stołówki wyposażonej w sprzęt umożliwiający wykonanie tego zadania.
 2. Podmiot składający ofertę powinien być przygotowany kadrowo i sprzętowo do objęcia dożywianiem ok. 30 osób dorosłych.
 3. W trakcie trwania epidemii zadanie musi być realizowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa w tym zakresie.
 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. - 16.000 zł
 • Informacja o realizacji zadania w roku 2019 i 2020:

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2019 r.

Dotacja w 2020 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

16.000

16.000

 

Cel zadania: Dożywianie oraz pomoc dla najuboższych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań konkursowych zostały wyznaczone w oparciu o projekt budżetu na 2021 r. Powyższe kwoty zaplanowanych dotacji mogą ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez Radę Miejską w Głuchołazach innych kwot dotacji na realizację poszczególnych zadań objętych konkursem, w uchwalonym budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 r. Zmiana planowanych kwot dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości.

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz dożywianie najuboższych.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

 1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, nie prowadzą działalności
  dla osiągnięcia zysku,
 2. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 3. dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo - biurową,
 4. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
 2. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wsparcie zadania nie może przekroczyć 85% kosztów jego wykonania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny podmiotu, przy czym nie mniej niż 10 % wartości zadania stanowić musi finansowy wkład własny Podmiotu. Za wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe – nie uznaje się za wkład własny wkładu osobowego ani rzeczowego.

 

III. Rodzaj, termin i warunki realizacji zadania

 1. Rodzaj zadania - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomoc społeczna.
 2. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
 3. Warunki realizacji zadania:
 1. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.
 2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i zgodnie z zawartymi
  w umowie terminami, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących warunków:
 1. dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania. Zwiększenie bądź zmniejszenie kosztów może nastąpić maksymalnie o 10 %,
 2. oczekiwane rezultaty wymagane w części III oferty pkt. 6 tj. dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego należy wskazać w sposób precyzyjny
  z możliwością zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięć,
 3. do sprawozdania częściowego i końcowego z wykonania zadania publicznego należy dołączyć tabelę z zestawieniem faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego z podziałem na koszty poniesione ze środków pochodzących z dotacji
  oraz innych środków finansowych (tj. środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego konkursu,
 4. do sprawozdania częściowego i końcowego należy dołączyć kopie faktur (rachunków) oraz innych dowodów księgowo - finansowych z opisem, potwierdzonych za zgodność
  z oryginałem i podpisanych przez upoważnione do składnia podpisów osoby reprezentujące Podmiot,
 5. na oryginale faktur (rachunków) i innych dokumentów finansowo - księgowych dot. wydatków poniesionych z środków pochodzących z dotacji winna znajdować się nazwa zadania, data i numer umowy oraz informacja o treści : „wydatek sfinansowano z środków budżetowych gminy Głuchołazy” ,
 6. na oryginale faktur (rachunków) i innych dokumentów finansowo - księgowych dot. wydatków poniesionych z innych środków finansowych winna znajdować się nazwa zadania, data i numer umowy oraz informacja o treści: „wydatek sfinansowano z innych środków (np. środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego)” ,
 7. na oryginale faktur (rachunków) i innych dokumentów finansowo - księgowych dot. wydatków poniesionych częściowo z dotacji i częściowo z innych środków finansowych winna znajdować się nazwa zadania, data i numer umowy oraz informacja o treści: „wydatek sfinansowano z środków budżetowych gminy Głuchołazy w kwocie … (podać kwotę brutto) oraz wydatek sfinansowano z innych środków (np. środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) w kwocie … (podać kwotę brutto)”,
 8. przyjmuje się jako minimalną stawkę godzinową za wykonywanie prac społecznych minimalną stawkę godzinową obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.,
 9. przy wycenie wkładu osobowego należy określić rodzaj wykonanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy oraz jej wartość z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz wysokości wynagrodzenia.

Wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie członka organizacji o wykonaniu pracy społecznej przy realizacji zadania. Karta pracy wolontariusza oraz oświadczenie członka organizacji powinny zawierać m.in. imię i nazwisko wolontariusza/ członka organizacji, nazwę organizacji, nazwę zadania, okres w jakim wykonywał pracę społeczną, przedmiot, miejsce i czas wykonywania pracy oraz poświadczenie jej wykonania przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji.

 1. zleceniodawca ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia stanu realizacji zadania w czasie i miejscach w których zgodnie z planem i harmonogramem działań stanowiących załącznik do umowy powinny być one realizowane. Z przebiegu sprawdzenia sporządzona zostanie przez pracownika sprawdzającego notatka służbowa,
 2. pozostałe warunki realizacji zadania określać będzie umowa na realizację zadania publicznego.

 

IV. Warunki przyznania dotacji:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie w terminie do 22.12.2020 r. do godz. 15:00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. nr 11) lub na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:
 • otwarty konkurs ofert,
 • numer i nazwa zadania,
 • nazwa lub pieczęć podmiotu składającego ofertę.
 1. Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o dotacje musi dołączyć:
 • statut,
 • oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i jego zadłużenia,
 • oświadczenie o składzie zarządu stowarzyszenia wraz ze wskazaniem osób upoważnionych
  do podpisania zobowiązań finansowych,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (dotyczy tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i odpis nie jest dostępny w internetowej wyszukiwarce podmiotów KRS),
 • podpisaną Klauzulę informacyjną i zgody na potrzeby „Umowy o realizację zadania publicznego o którym mowa z art. 16 ust.1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz.U z 2020. poz. 1057) - załącznik nr 2 do niniejszego konkursu.
 1. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swojej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do przedmiotowego składania ofert.
 2. Oferenci, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym, lub złożyli dokumenty zawierające błędy mogą zostać wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo
  ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego dotyczącego danego zadania publicznego.
 3. Oferty, w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych
  na dotację środków nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty, które nie spełniają wymogów konkursu podlegają odrzuceniu.
 5. Złożone oferty oceniane są według określonych kryteriów.
 6. Do wyboru ofert lub przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
 8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku kiedy na zadanie wpłynie tylko jedna oferta.
 9. Oferent który otrzymał dotację niższą od wnioskowanej zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym w piśmie terminie korekty zaktualizowanego opisu poszczególnych działań i harmonogramu oraz zaktualizowanej kalkulacji działań realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji zachowując konstrukcję finansową zadania
  (tzn. wsparcie zadania publicznego nie może przekroczyć 85% kosztów jego wykonania).
 10. Dotowany podmiot zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
 11. Uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystana na:
 • budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej glucholazy.pl lub w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15, tel. 77 4092 134 , 77 4092 137.
 3. Wzory ofert, sprawozdań i umów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w zakładce: Menu przedmiotowe - Organizacje pozarządowe - Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów dotyczące otwartych konkursów ofert i tzw. "małych grantów"

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.12.2020 r. o godz. 8:00
 2. Oceny ofert na podstawie złożonej dokumentacji dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
 3. Komisja dokonuje oceny ofert na podstawie następujących kryteriów :
 • merytoryczne
 • możliwość i jakość realizacji zadania, zbieżność projektu z wymogami zadania (ocena w skali: 0-3)
 • społeczne
 • dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu (ocena w skali: 0-2)
 • działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali: 0-4)
 • finansowe – ocena kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł finansowania (ocena w skali: 0-2)
 • organizacyjne – planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy
  i praca społeczna członków) oraz kwalifikacje kadry (ocena w skali: 0-3)
 • analiza rzetelności, terminowości oraz sposób rozliczenia zadań publicznych zleconych wnioskodawcy przez Gminę Głuchołazy w ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1)
 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
 2. Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 8 pkt. nie podlegają dofinansowaniu.
 3. Opinia Komisji Konkursowej zawierająca listę ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji przeznaczonej na realizacje poszczególnych zadań przekazana zostaje Burmistrzowi Głuchołaz.
 4. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.

 

DOCzałącznik nr 1 - zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego.doc (33,50KB)
PDFzałącznik nr 2 - klauzula informacyjna i zgody.pdf (108,67KB)
DOCzałącznik nr 3 - oferta na realizację zadania publicznego.doc (124,50KB)
DOCzałącznik nr 4 - sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.doc (103,00KB)
PDFwyniki otwartego konkursu ofert.pdf (331,17KB)