Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie dokumentacji projektowych siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu i gier dla dwóch lokalizacji: część dz. nr 1653/42 przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach, część dz. nr 132/16 przy ul.

IE.7021.103.2017.JG

 

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

(SONDAŻ RYNKU)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

opracowanie dokumentacji projektowych siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu i gier, dla dwóch lokalizacji:

 

1) część dz. nr 1653/42 przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach,

2) część dz. nr 132/16 przy ul. Kościuszki w Głuchołazach,

 

jako ogólnodostępne plenerowe miejsce sportu, rekreacji i wypoczynku, które skierowane ma być do różnych grup wiekowych.

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizację n/w usług:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Zadanie 1 (część dz. nr 1653/42 przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach):

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do przedłożenia w organie administracji architektoniczno – budowlanej obejmuje w szczególności:

1) projekt zagospodarowania terenu, w tym zieleni (nie jest wymagana mapa do celów projektowych),

2) projekt architektoniczno – budowlany siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i gier – 3 egz. w wersji papierowej,

3) kosztorys inwestorski i przedmiar robót – po 2 egz. w wersji papierowej (pdf, ath),

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej (pdf),

5) kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD),

6) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

 

Zadanie 2 (części dz. nr 132/16 przy ul. Kościuszki w Głuchołazach):

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do przedłożenia w organie administracji architektoniczno – budowlanej obejmuje w szczególności:

1) projekt zagospodarowania terenu, w tym zieleni oraz chodnika prowadzącego do projektowanego skateparku na dz. nr 132/16 (nie jest wymagana mapa do celów projektowych),

2) projekt architektoniczno – budowlany siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu i gier – 3 egz. w wersji papierowej,

3) kosztorys inwestorski i przedmiar robót – po 2 egz. w wersji papierowej (pdf, ath),

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej (pdf),

5) kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD),

6) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

 

Wymagania Zamawiającego:

1) Każda siłownia plenerowa musi zawierać minimum 6 urządzeń (z zachowaniem stref bezpieczeństwa);

     2) Strefa relaksu musi zawierać:

     - minimum 4 ławki,

- plenerowe urządzenia do gier np.: gra planszowa typu szachy/warcaby lub stół do ping ponga, trampolina itp.;

     - zagospodarowanie zieleni;

    3) Tablica z regulaminem korzystania z siłowni plenerowej / zewnętrznej i ze strefy relaksu i gier;

4) Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy należy przeprowadzić wizję lokalną terenu.

    5) Konstrukcja nośna urządzeń siłowni - rury stalowe;

6) W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;

7) Projekt musi być zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

8) W dokumentacji projektowej na dz. nr 1653/42 przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach należy uwzględnić rozbiórkę istniejących elementów betonowych

9) Każda dokumentacja projektowa ma być dostosowana do wartości realizacji inwestycji, tj. do kwoty 50.000,00 zł.

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto 100% (za poszczególne zadanie)

 2. Warunki gwarancji: rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania dokumentacji i kończy swój bieg po upływie 5 lat od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy.

 3. Pożądany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 09.02.2018 r. (za termin zakończenia zamówienia rozumie się jako zgłoszenie robót i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu)

      4. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

          1) posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia,

        2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia – warunki szczegółowe w tym zakresie: 1 (jedną) osobą - projektantem branży architektonicznej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności architektonicznej.

          3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Istotne warunki umowy lub wzór umowy:

 2. wynagrodzenie ryczałtowe,

 3. płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury/rachunku, płatne do 30 dni, od daty wpływu prawidłowo wystawionego dokumentu,

 4. możliwość złożenia oferty na poszczególne zadanie,

 5. przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, sprawdzenia dokumentacji, uzyskania wszelkich opinii, zezwoleń czy decyzji jeżeli wymagają tego przepisy prawa,

 6. prace projektowe oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego,

 7. przedmiot umowy obejmuje również dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nysie (wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu). Wykonawca otrzyma od zamawiającego stosowne pełnomocnictwo.

 8. projektanci sporządzający dokumentację w czasie realizacji inwestycji będą sprawować nadzór autorski.

   

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości lub części przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 11.12.2017 r., do godziny 11:00.

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Osoba do kontaktu: Joanna Gruszecka, tel. 77 40 92 110

DOCFormularz cenowy.doc
JPEGMapa dz. nr 132-16.jpeg
JPEGMapa dz. nr 1653-42.jpeg
JPEGMPZP (dz. nr 132-16)- rys..jpeg
JPEGMPZP (dz. nr 1653-42)- rys..jpeg