Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie kompletnej opinii technicznej dachu na Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Bodzanów nr 83 - zmiana terminu i zakresu

IE.7011.17.8.2020.EKM

 

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

 

Gmina Głuchołazy zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Opracowanie kompletnej opinii technicznej dachu na Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Bodzanów nr 83".

 

Lokalizacja realizacji zadania:

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Bodzanów

48-340 Bodzanów nr 83 (dz. nr 172/3 ) - dach, poddasze nieużytkowe

 

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie kompletnej opinii technicznej dachu wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego.

Oferta cenowa z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Opinia techniczna powinna zawierać:

 1. Określenie celu i zakresu opracowania;
 2. Podstawy formalne;
 3. Zestawienie materiałów będących podstawą opracowania;
 4. Opis stanu technicznego przedmiotu opracowania;
 5. Analiza techniczna występujących zjawisk i ich przyczyn;
 6. Wnioski i zalecenia.

 

Uwagi:

 1. Wykonawca zadania powinien zapoznać się z obiektem - wizja lokalna, przed złożeniem oferty.
 2. Od Wykonawcy wymagana jest stała współpraca z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia.

Warunki postępowania:

 

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania - 100%
 2. Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 15 stycznia 2021 r.
 3. Istotne warunki umowy:
 • wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie (należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. koszty druku i oprawy dokumentacji, inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia wynikające z obowiązków Wykonawcy)
 • płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku;
 1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia;

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 1. w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy lub 
 2. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:

 

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. do godziny 12:00.

 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15.

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Kubik-Michalska tel. 77 40 92 110

 

PDFFormularz ofertowy.pdf (440,73KB)
JPEGLokalizacja obiektu.jpeg (164,78KB)
PDFRozeznanie cenowe rynku.pdf (471,50KB)
PDFZdjęcia dachu.pdf (1,66MB)