Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

BURMISTRZ  GŁUCHOŁAZ
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

1. Wymagania  niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe z zakresu: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, rolnictwa,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych i posiadanie pełni praw publicznych,
 4. dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania z pakietu MS Office,
 5. prawo jazdy kat. B.
   

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 2. odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność,
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu: samorządu terytorialnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawa wodnego, Prawa geologicznego i górniczego.
   

3. Do zakresu obowiązków podinspektora należeć będzie:

W szczególności realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz zadań z zakresu Wydziału, określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach dostępnym na stronie www.bip.glucholazy.pl


4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) ,  list motywacyjny i kwestionariusz osobowy,
 2. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie o korzystaniu w pełni z  praw publicznych,
 6. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji  - (załącznik do pobrania na stronie www.bip.glucholazy.pl - Nabory i konkursy na wolne stanowiska).

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska" w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 05 listopada 2020 r. do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.glucholazy.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.

 

 

Burmistrz Głuchołaz