Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Głuchołazy, dnia 11 sierpnia 2020r.

 

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz.1057 )

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

 

 • Nazwa zadania – Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

 • Wysokość środków przeznaczonych  na  realizację  zadania – 10.000 zł

 

 • Warunki realizacji zadania:

 

1) Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej powinny obejmować:

 

 • organizację konsultacji medycznych,
 • organizację  zajęć  rehabilitacyjnych,
 • organizację okolicznościowych imprez integracyjnych, wycieczek i wypoczynku,
 • zapewnienie  rodzicom dzieci niepełnosprawnych edukacji w zakresie  rozwoju i

            wychowania  dziecka niepełnosprawnego,

 • zapewnienie  rodzicom dzieci niepełnosprawnych wsparcia, pomocy oraz 

umożliwienie im  wymiany doświadczeń w zakresie opieki nad  dzieckiem niepełnosprawnym.

 

 • Termin realizacji  zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.

 

 • Informacja o realizacji zadania w roku 2018 i 2019.

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2018r.

Dotacja w 2019r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

10.000

10.000

 

 

 

Celem konkursu  jest wyłonienie oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego, gwarantującego troskę o  zdrowie, wszechstronny rozwój,  podmiotowość i godność oraz równość szans życiowych dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Głuchołazy.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są : organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ), spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

 • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, nie prowadzą działalności dla osiągnięcia zysku,
 • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 • przedstawią poprawnie sporządzoną  ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej  oferty  i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
 2. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wsparcie zadania nie może przekroczyć 85% kosztów jego wykonania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny podmiotu, przy czym nie mniej niż 10 % wartości zadania  stanowić musi finansowy wkład własny Podmiotu.

 

III. Rodzaj i warunki realizacji  wszystkich zadań

 

1.   Rodzaj zadania –– ochrona i promocja zdrowia,

2.   Warunki realizacji zadania:

 1. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.
 2. Zadanie  powinno być realizowane zgodnie ze  złożoną ofertą i zgodnie z zawartymi w umowie terminami, przy zastosowaniu i przestrzeganiu  następujących warunków:
 • dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania. Zwiększenie bądź zmniejszenie kosztów może nastąpić maksymalnie o 10 %,
 • oczekiwane rezultaty wymagane w części III oferty pkt. 6 tj. dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego należy wskazać w sposób precyzyjny z możliwością zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięć,
 • do sprawozdania częściowego i końcowego z wykonania zadania publicznego należy dołączyć tabelę z zestawieniem faktur ( rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego z podziałem na koszty poniesione ze środków pochodzących z dotacji oraz innych środków finansowych ( tj. środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego konkursu,
 • do sprawozdania częściowego i końcowego należy dołączyć kopie faktur (rachunków) oraz innych dowodów księgowo - finansowych z opisem, potwierdzonych za zgodność z oryginałem i podpisanych przez upoważnione do składnia podpisów osoby reprezentujące Podmiot,
 • na oryginale  faktur (rachunków) i innych dokumentów finansowo – księgowych dot. wydatków poniesionych  z środków pochodzących z dotacji winna znajdować się nazwa zadania, data i numer umowy oraz informacja o treści : „wydatek sfinansowano z środków budżetowych gminy Głuchołazy” , 
 • na oryginale  faktur (rachunków) i innych dokumentów finansowo – księgowych dot. wydatków poniesionych  z innych środków finansowych winna znajdować się nazwa zadania, data i numer umowy oraz informacja o treści : „wydatek sfinansowano z innych środków (np. środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego)” ,  
 • na oryginale faktur (rachunków) i innych dokumentów finansowo – księgowych dot. wydatków poniesionych  częściowo z dotacji i częściowo z innych środków finansowych winna znajdować się nazwa zadania, data i numer umowy oraz informacja o treści : „wydatek sfinansowano z środków budżetowych gminy Głuchołazy w kwocie…..(podać kwotę brutto) oraz wydatek sfinansowano z innych środków (np. środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) w kwocie …. (podać kwotę brutto)”, 
 • przyjmuje się jako minimalną stawkę godzinową za wykonywanie prac społecznych minimalną stawkę godzinową obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. – 17 zł brutto,
 • przy wycenie wkładu osobowego należy określić rodzaj wykonanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy oraz jej wartość z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz wysokości wynagrodzenia.

Wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie członka organizacji o wykonaniu pracy społecznej przy realizacji zadania. Karta pracy wolontariusza oraz oświadczenie członka organizacji powinny zawierać m.in. imię i nazwisko wolontariusza/ członka organizacji, nazwę organizacji, nazwę zadania, okres w jakim wykonywał pracę społeczną, przedmiot, miejsce  i czas wykonywania pracy oraz poświadczenie jej wykonania przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji.

 • zleceniodawca ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia stanu realizacji zadania w czasie i miejscach w których zgodnie z planem i harmonogramem działań stanowiących załącznik do umowy powinny być one realizowane. Z przebiegu sprawdzenia sporządzona zostanie przez pracownika sprawdzającego notatka służbowa,
 • pozostałe warunki realizacji zadania określać będzie umowa na realizację zadania publicznego,
 • podmiot składający ofertę musi:
 • zapewnić niezbędne środki ochrony wynikające z trwającego stanu epidemii COVID-19 (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni itp.),
 • zachowywać i przestrzegać zasad oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego  rekomendowanych dla działalności objętej konkursem w związku ze stanem epidemii COVID-19.

 

IV. Warunki przyznania dotacji:

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do
  03.09.2020r. do godz. 15;00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  /Dz.U. z 2018 r. , poz. 2057/ do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. Nr 11) lub na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15,48-340 Głuchołazy ( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM).  Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:
 • otwarty konkurs ofert,
 • nazwa zadania,
 • nazwa lub pieczęć podmiotu składającego ofertę.
 1. Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o dotacje musi dołączyć:
 • statut,
 • oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i jego zadłużenia,
 • oświadczenie o składzie zarządu stowarzyszenia wraz ze wskazaniem osób upoważnionych do podpisania zobowiązań finansowych,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji ( dotyczy tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i odpis nie jest dostępny w internetowej wyszukiwarce podmiotów KRS),
 • podpisaną  Klauzulę zgody na potrzeby „Umowy o realizację zadania publicznego o którym mowa z art. 16 ust.1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2020r. poz.1057) - załącznik nr 2 do niniejszego konkursu.
 1. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swojej ważności winny być opatrzone datą, 

      pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do      

      przedmiotowego składania ofert.

 1. Oferenci, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie         

     warunków udziału  w postępowaniu konkursowym, lub  złożyli dokumenty  zawierające błędy 

     mogą zostać wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że  pomimo ich

     uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego dotyczącego danego

     zadania publicznego.

 1. Oferty, w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość  przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty, które nie spełniają wymogów konkursu podlegają odrzuceniu.
 3. Złożone oferty oceniane  są według określonych kryteriów.
 4. Do wyboru ofert lub przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwołania.  
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji  lub  przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
 6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku kiedy na zadanie wpłynie tylko jedna oferta.
 7. Oferent który otrzymał dotację niższą od wnioskowanej zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym w piśmie terminie korekty zaktualizowanego opisu poszczególnych działań i harmonogramu oraz zaktualizowanej kalkulacji działań realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji zachowując konstrukcję finansową zadania, o której mowa w Rozdziale II ust. 2  tego konkursu
 8. Dotowany podmiot zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
 9. Uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystana na:
 • budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  /Dz.U. z 2018 r. , poz. 2057/
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://glucholazy.pl/1189/strona-glowna.html  lub w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, tel. 77/40 92 134 , 77/40 92 137.
 3. Wzory ofert, sprawozdań i umów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ( http://bip.glucholazy.pl/931/719/nowe-wzory-ofert-sprawozdan-i-umow-dotyczace-otwartych-konkursow-ofert-i-tzw-malych-grantow.html ).

 

V. Termin, tryb i kryteria  stosowane przy wyborze ofert

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.09.2020r. o godz. 8;00, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
 2. Oceny ofert na podstawie złożonej dokumentacji dokona Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
 3. Komisja dokonuje oceny ofert na podstawie następujących kryteriów :
 • merytoryczne
 • możliwość i jakość realizacji zadania, zbieżność projektu z wymogami zadania ( ocena w skali : 0-3)
 • społeczne
 • dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu  (ocena w skali: 0-2)
 • działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4),
 • finansowe – ocena kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych lub środków pochodzących  z innych źródeł finansowania  (ocena w skali: 0-2)
 • organizacyjne – planowany wkład rzeczowy, osobowy ( w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) oraz kwalifikacje kadry (ocena w skali: 0-3),
 • analiza rzetelności, terminowości oraz sposób rozliczenia zadań publicznych zleconych wnioskodawcy przez Gminę Głuchołazy w   ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1)
 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
 2. Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 8 pkt. nie podlegają dofinansowaniu
 3. Opinia Komisji Konkursowej zawierająca  listę ofert, na które proponuje się  udzielenie  dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji przeznaczonej na realizacje poszczególnych zadań przekazana zostaje Burmistrzowi Głuchołaz.
 4. O podjętych decyzjach składający  ofertę zostaną powiadomieni pisemnie

  PDFwyniki otwartego konkursu ofert.pdf (35,19KB)


   

DOCXOferta realizacji zadania publicznego dot konkursu ofert zal nr 1.docx (59,38KB)
PDFSprawozdanie z realizacji zadania publicznego dotyczace konkursu ofert zal nr 2.pdf (1,00MB)
DOCXZałącznik nr 1 do konkursu.docx (20,60KB)
DOCXZałącznik nr 2 do konkursu.docx (17,89KB)