Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Aplikant w Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- Aplikant

w Straży Miejskiej

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończone 21 lat,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie minimum średnie,
 5. cieszy się nienaganną opinią,
 6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. uregulowany stosunek do służby wojskowej /w przypadku mężczyzn/,
 9. posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów z zakresu działania straży miejskich, prawa samorządowego, kodeksu wykroczeń oraz przepisów prawa o ruchu drogowym,
 10. posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi /minimum kategoria B/ oraz praktycznej umiejętność kierowania pojazdem,
 11. dyspozycyjność,
 12. obsługa komputera i urządzeń biurowych w stopniu podstawowym.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. doświadczenie w pracy w służbach mundurowych /Policja, Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, itp./,
 3. znajomość zagadnień wynikających z postępowania w sprawach o wykroczenia oraz doświadczenie w tym zakresie,
 4. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
 5. bardzo dobra znajomość topografii Gminy i miasta Głuchołazy,
 6. kreatywność,
 7. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 8. odpowiedzialność,
 9. dokładność,
 10. zaangażowanie,
 11. odporność na stres,
 12. znajomość języka obcego, ukończony kurs /np. walki wręcz, pierwszej pomocy przed medycznej, inne/.

 

III. Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach Gminnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1795),

IV. Etapy naboru:

 • etap I – składanie dokumentów przez kandydatów na stanowisko pracy, analiza złożonych dokumentów,
 • etap II – test sprawności fizycznej wg załącznika nr 1,
 • etap III – rozmowa kwalifikacyjna z zakresu znajomości: przepisów prawa dotyczących zakresu: działania straży miejskich, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu wykroczeń oraz przepisów praw o ruchu drogowym, topografii gminy i miasta Głuchołazy, inne.

V. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. Praca na czas nieokreślony,
 2. miejsce pracy:
  siedziba Straży Miejskiej, Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15 oraz służba patrolowa na terenie gminy Głuchołazy,
 3. praca decyzyjna,
 4. praca zmianowa,
 5. praca w godzinach nocnych,
 6. praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 7. praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
 8. praca zespołowa,
 9. bezpośredni kontakt z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 10. korzystanie z pojazdów służbowych w ramach obowiązków służbowych w tym z samochodu uprzywilejowanego,
 11. praca przy monitorze ekranowym,
 12. możliwość uczestnictwa w szkoleniach,
 13. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 – dni /od dnia zatrudnienia/ - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
 14. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust.2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 15. odbycie szkolenia podstawowego kończącego się egzaminem /art. 25 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Strażach Gminnych Dz. U. z 2019 r. poz. 1795/ - jeżeli kandydat takiego nie posiada,
 16. Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. odręcznie napisany list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia, odbyte szkolenia itp.,
 5. kopia świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla Strażników Gminnych /Miejskich/ jeżeli takie zaświadczenie kandydat posiada,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełnych praw publicznych i obywatelskich,
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. oświadczenie o posiadaniu nienagannej opinii,
 9. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 10. kopia aktualnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze Strażnika Miejskiego (Gminnego) - wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych Strażników Gminnych (Miejskich) - (Dz. U. z 2018 r. Nr 150, poz. 903), wystawione przez uprawniony organ- jeżeli takie zaświadczenie kandydat posiada,
 11.  dowód osobisty, prawo jazdy /oryginał do wglądu w dniu rozmowy kwalifikacyjnej/,
 12. kopia książeczki wojskowej ze zdjęciem oraz stronami informującymi o uregulowanym stosunku do służby wojskowej /oryginał do wglądu w dniu rozmowy kwalifikacyjnej/,
 13. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji /załącznik do pobrania na stronie http://bip.glucholazy.pl/ - Nabory i konkursy na wolne stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-409 21 06.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, 48 – 340 GŁUCHOŁAZY, Rynek 15 lub składać w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, pokój nr 11.
Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą na kopercie zawierać dopisek ,,Oferta na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej ".

Termin składania i przesyłania ofert do dnia 17.07.2020 roku do godziny 13.00.

Oferty, które będą nieczytelne, nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów oraz wpłyną do Urzędu Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.

PDFZałącznik nr 1.pdf


PDFInformacja o złożonych aplikacjach.pdf
PDFWyniki naboru.pdf