Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i montaż tablic informacyjnych z nr administracyjnymi w miejscowości Stary Las w ramach programu „Odnowa wsi”

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

Zakup i montaż tablic informacyjnych z nr administracyjnymi w miejscowości Stary Las w ramach programu „Odnowa wsi”.

( opisać przedmiot zamówienia: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

 

   Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizację     w/w roboty, dostawy, usługi. Zakres zadania obejmuje :

Zakup i montaż tablic informacyjnych z nr administracyjnymi w miejscowości Stary Las :

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Zakup i montaż 17 szt. tablic informacyjnych „Nazwa miejscowości, nr administracyjne” o następujących parametrach:

a) wymiar 800x200mm,

b) blacha ocynkowana 1,25mm grubości,

c) usztywnienie poprzez nakładkę oraz podwójne zagięcie

d) wyklejenie folią odblaskową.

2) Zakup i montaż 13 szt. słupków do montażu tablic informacyjnych o następujących parametrach:

a) długość: 350cm

b) średnica rury: 60mm z kapturkiem

c) ocynkowane i malowane proszkowo.

3) Zakup i montaż 17 szt. tulei montażowych do montażu tablic kierunkowych o następujących parametrach:

a) ocynkowane i malowane proszkowo,

b) średnica wew. na rurę 60mm.

Montaż powyższych elementów odbywać się będzie na terenie sołectwa Stary Las, zgodnie z ustaleniami przez Zamawiającego.

Warunki postępowania:

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

ƒinne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy

  1. Warunki gwarancji: 36 miesięcy liczone od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy

(określić warunki gwarancji)

  1. Pożądany termin realizacji zamówienia: 30.08.2020r.
  1. Istotne warunki umowy lub wzór umowy** Wynagrodzenie ryczałtowe Płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy

(określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

Ofertę Wykonawca może złożyć:

  • w formie pisemnej na adres: ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
  • faksem na numer 77 40 92 101
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej rolnictwo@glucholazy.pl

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny ryczałtowej wraz z podaniem specyfikacji urządzeń w terminie do dnia 23.06.2020r., do godziny 1000

** niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.