Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Podlesie w ramach programu „Odnowa wsi”

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Podlesie w ramach programu „Odnowa wsi”.

( opisać przedmiot zamówienia: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

 

   Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizację     w/w roboty, dostawy, usługi. Zakres zadania obejmuje :

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Podlesie :

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Utwardzenie terenu przed Sołtysówką poprzez ułożenie chodnikowych płyt betonowych o następujących parametrach:

a) obrzeża szare 6/20/100 wraz z osadzeniem na betonie- 20szt. ,

b) krawężnik drogowy wraz z osadzeniem na betonie- 10szt.,

c) położenie chodnikowych płyt betonowych (materiał zamawiającego)- 92m2

2) Remont schodów pomiędzy tarasami terenu rekreacyjno- sportowego o następujących parametrach:

a) demontaż istniejącej konstrukcji drewnianej,

b) obrzeża szare 8/30/100 wraz z osadzeniem na betonie- 65szt.,

c) położenie kostki brukowej na schodach gr. 8cm- 13m2

W/w roboty odbywać się będą na terenie sołectwa Podlesie, zgodnie z ustaleniami przez Zamawiającego.

Warunki postępowania:

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

ƒinne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy

  1. Warunki gwarancji: 36 miesięcy liczone od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy

(określić warunki gwarancji)

  1. Pożądany termin realizacji zamówienia: 30.08.2020r.
  1. Istotne warunki umowy lub wzór umowy** Wynagrodzenie ryczałtowe Płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy

(określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

Ofertę Wykonawca może złożyć:

  • w formie pisemnej na adres: ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
  • faksem na numer 77 40 92 101
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej rolnictwo@glucholazy.pl

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny ryczałtowej wraz z podaniem specyfikacji urządzeń w terminie do dnia 23.06.2020r., do godziny 1000

** niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.