Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: „Budowa drogi dojazdowej ul. Królowej Jadwigi wraz z ścieżką pieszo - rowerową łączącą ul. Królowej Jadwigi z ul. Bolesława Prusa w Głuchołazach”

Głuchołazy, dnia 05.05.2020 r.

IE.7021.84.2020.SA

 

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

(SONDAŻ RYNKU)

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: 

„Budowa drogi dojazdowej ul. Królowej Jadwigi wraz z ścieżką pieszo - rowerową łączącą ul. Królowej Jadwigi z ul. Bolesława Prusa w Głuchołazach”

wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) projekt budowlany– 5 egz. w wersji papierowej,

2) projekt wykonawczy – zawierający uszczegółowienie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym – 5 egz. w wersji papierowej,

3) kosztorys inwestorski – 3 egz. w wersji papierowej

4) przedmiar robót - 3 egz. w wersji papierowej

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egz. w wersji papierowej (pdf),

6) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń,

7) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

8) przeprowadzeniu procedury  odrolnienia lub zmiany klasyfikacji gruntu,

9) kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej na nośniku pamięci USB - PenDrive (ath, pdf, dwg, doc) – 1 szt.

 

        Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.   

 

Zakres dokumentacji obejmuje:

- Budowa drogi dojazdowej ul. Królowej Jadwigi wraz z ścieżką pieszo - rowerową łączącą ul. Królowej Jadwigi z ul. Bolesława Prusa w Głuchołazach zaprojektowanie drogi publicznej klasy dojazdowej (na działkach numer: 1453 arkusz 11, 876 arkusz 10, 1130 arkusz 11, 1129 arkusz 11 ) i ścieżki pieszo rowerowej (na działkach numer: 1453 arkusz 11, 876 arkusz 10, 1130 arkusz 11, 1129 arkusz 11 )

 

Uwagi:

1) Dokumentna musie zawierać rozwiązania z branży drogowej, sanitarnej – wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz branży teletechnicznej.

2) działki nr: 804/23, 1439/3, 1448/7, 1447/7, 1448/16, 1448/20 posiadają klasyfikację gruntu RIIIa, RIIIb lub RIVa, w związku z czym należy przeprowadzić procedurę odrolnienia lub zmiany klasyfikacji gruntu.

3) Inwestycja realizowana będzie z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z czym dokumentacja musi być zgodna z wytycznymi tego Funduszu oraz wszystkimi innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami prawnymi niezbędnymi do wykonania zadania.

4) Dokumentacja musi być zgodna z wszelkimi przepisami i normami obowiązującymi w jej zakresie.

 

Warunki postępowania:

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto 100%.
  2. Pożądany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 29.01.2021 r.
  3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy - posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia:

1) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  1. Istotne warunki umowy lub wzór umowy:
  • wynagrodzenie ryczałtowe,
  • płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury/rachunku, płatne do 30 dni, od daty wpływu prawidłowo wystawionego dokumentu,
  • przedmiot zamówienia obejmuje: sporządzanie dokumentacji, sprawdzenia dokumentacji, uzyskania wszelkich opinii, zezwoleń czy decyzji jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Proponowana trasa przebiegu drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową - załącznik nr 2.1

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy na formularzu ofertowym (ZAŁĄCZNIK NR 2.0) z podaniem ceny brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 8.05.2020 r., do godziny 14:00.

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu: Agata Suchińska , tel. 77 40 92 110

PDFFormularz ofertowy-zał. nr 2.0 .pdf
PNGzałącznik nr 2.1.png