Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RR.6220.05.2019.MB Marmur Sławniowice

PDFOdwołanie do SKO.pdf (69,39KB)
PDFOpinia RDOŚ, Sanepid, RZGW.pdf (88,61KB)
PDFpostanowienie o nałożenie raportu.pdf (99,09KB)
PDFPostanowienie o zawieszeniu postepowania.pdf (66,09KB)
PDFzawiadomienie o wszczęciu.pdf (65,28KB)
PDFOdwołanie 2 do SKO.pdf (289,21KB)
 


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

informuję,

o wydaniu postanowienia z dnia 17 lutego 2021 r. znak: RR.6220.05.2019/2021.US o podjęciu zawieszonego postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. znak: RR.6220.05.2019.MB w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyłączenie z produkcji leśnej fragmentu (0,9246 ha) działki 369 położonej w Sławniowicach z ogólnej powierzchni 18,07 ha”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wybni8kających z art. 10 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się  Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 15, pok. 5 od poniedziałku do piątku w godz. 7-14.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy Kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w zakładce „Ochrona środowiska” oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sławniowice.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.