Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Wydział Finansowo - Budżetowy

Pracą Wydziału kieruje Skarbnik Miasta - mgr Sławomir Deko

Wydział dzieli się na następujące komórki organizacyjne:

 • Referat ds. Księgowości Budżetowej,
 • Referat Podatków i Opłat,
 • Referat ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo - Wychowawczych.

Do zakresu działania  Wydziału Finansowo - Budżetowego należy:

 1. opracowywanie projektu budżetu Gminy,
 2. opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących budżetu i podatków,
 3. sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z wykorzystania środków budżetowych, wnioskowanie w sprawach zmian budżetowych,
 4. kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej,
 5. wymiar, pobór podatków i opłat lokalnych oraz innych należności z tytułu zobowiązań,
 6. przygotowywanie decyzji w sprawie udzielania ulg, umorzeń zaległości podatkowych, rozkładanie na raty lub odraczanie terminów płatności zobowiązań pieniężnych,
 7. prowadzenie rachunkowości i księgowości budżetowej, pozabudżetowej, podatków i opłat lokalnych,
 8. wystawianie tytułów wykonawczych dla ściągania zaległości podatkowych,
 9. obsługa finansowo – księgowa Urzędu,
 10. realizacja wydatków osobowych, podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych, dodatków, nagród, kosztów podróży i przeniesień służbowych,
 11. rozliczanie oraz windykacja mandatów gotówkowych i kredytowych,
 12. sporządzanie bilansu rocznego i sprawozdań GUS z wykonania budżetu,
 13. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym,
 14. dostarczanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej w sprawach finansowych,
 15. nadzór i kontrola finansowa nad podległymi jednostkami i zakładami budżetowymi,
 16. nadzór i kontrola nad poborem przez inkasentów opłaty miejscowej, targowej, podatków od posiadania psów, rolnego, leśnego, oraz podatku od nieruchomości,
 17. prowadzenie ewidencji i windykacja należności za: podatki i opłaty lokalne, wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne, dzierżawę, opłaty za wydobywanie kopalin ze złóż,
 18. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
 19. opracowywanie kwartalnych planów kontroli i nadzoru prowadzonych w Urzędzie, oraz w jednostkach podporządkowanych gminie – i po zatwierdzeniu przez Burmistrza wdrażanie do realizacji,
 20. przeprowadzanie działań kontrolnych (nie objętych planem, o którym mowa w pkt. 19) na zlecenie Rady Miejskiej, Komisji Rady i Burmistrza,
 21. składanie okresowych pisemnych informacji i sprawozdań z prowadzonych prac,
 22. współdziałanie z zawodowymi jednostkami kontrolnymi w zakresie zaleceń udzielonych przez Burmistrza,
 23. współpraca z Wydziałami Urzędu i jednostkami podległymi Gminie w zakresie prawidłowości realizacji Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego, oraz aktów prawnych, wnioskowanie Kierownictwu Urzędu konieczności zmian organizacyjnych, regulaminowych, itp.