Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Instalacja i obsługa monitoringu wizyjnego obiektu Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym przy ul. Parkowej w Głuchołazach

Głuchołazy, dnia 02.12.2019r.

 

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
Instalacja i obsługa monitoringu wizyjnego obiektu Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym przy
ul. Parkowej w Głuchołazach”

 

 

Lokalizacja realizacji zadania:

Muszla Leśna w Parku Zdrojowym przy ul. Parkowej w Głuchołazach - Gmina Głuchołazy

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zapytanie ofertowe na realizację zadania dotyczącego instalacji urządzeń i świadczenia usługi multimedialnej pod kątek zabezpieczenia mienia oraz analizie zagrożeń

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest instalacja urządzeń i świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi multimedialnej, polegającej na obserwacji terenu Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym przy ul. Parkowej w Głuchołazach, pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa mienia, analizie zagrożeń wynikających z obserwacji terenu i obiektów poprzez system kamer i wparcia osób ochrony.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) zakup i montaż systemu alarmowego terenu o parametrach zapewniających skuteczną wizję terenu właściwą dla tego typu urządzeń,

2) zakup i montaż systemu telewizji dozorowej o parametrach zapewniających skuteczną wizję terenu właściwą dla tego typu urządzeń,

3) zakup i montaż instalacji nagłośnienia o parametrach zapewniających skuteczną wizję terenu właściwą dla tego typu urządzeń

5) wykonanie pełnego okablowania i zasilania,

6) rejestracja poprzez wideo-analizy,

7) zsynchronizowanie wideo-analizy z powiadomieniami głosowymi na terenie,

8) zakup i montaż instalacji GSM z możliwością podglądu online,

9) sprawowanie nadzoru nad terenami poprzez zapewnienie wparcia grupy interwencyjnej w sytuacji zagrożenia 24h przez okres 24 miesięcy,

10) Wide weryfikacja musi być połączona poprzez kilka systemów elektronicznych oraz kamer monitoringu wizyjnego pod kątem zdefiniowania alarmu, poprzez połączenie wizyjne i podjęcie interwencji osób z ochrony w sytuacji zagrożenia.

 

Szczegółowy opis parametrów urządzeń znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącej Załącznik Nr 1 oraz Dokumentacji Projektowej- rzuty obiektu Załącznik nr 2.

 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania ofertowego, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wszelkie stosowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest lub świadectwo lub certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności.

2) Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

Uwagi:

1.   Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością.

2.   Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić wszystkie  obowiązujące w tym zakresie przepisy
i normy prawne.

3.   Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem faktycznym w miejscu, na którym będą wykonywane przedmiotowe roboty.

 

Wykonawca usługi zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

1) geodezyjny koszt obsługi budowy,

2) koszty opracowania i przygotowania dokumentacji powykonawczej (w tym mapy powykonawczej),

3) koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót,

4) koszty organizacji zaplecza budowy / placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.,

5) koszty dozoru budowy,

6) koszty pracy sprzętu, specjalistycznych urządzeń itp.,

7) koszty związane z doprowadzeniem do stanu poprzedniego terenów sąsiadujących, jeśli zostały zniszczone/ uszkodzone, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,

8) koszty wszelkich prac niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy,

9) koszty przeprowadzenia niezbędnych prób technicznych, pomiarów zerowych itp.

10) inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia wynikające z obowiązków Wykonawcy

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w roboty

 

Warunki postępowania:

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – 100%.
  2. Warunki gwarancji: 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.
  3. Pożądany termin realizacji zamówienia: 27.12.2019 r. instalacja, 12 miesięcy obsługa monitoringu (od dnia podpisania protokołu).
  4. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy (dla instalacji monitoringu wizyjnego):

1) wynagrodzenie ryczałtowe 

2) płatność jednorazowa za wykonanie robót - nastąpi po dokonaniu instalacji urządzeń, sprawdzeniu                i podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego przekazanie usługi do eksploatacji

3) płatność miesięczna za wykonywanie usługi – nastąpi po dokonaniu  obsługę systemu alarmowego, systemu telewizji dozorowej , systemu nagłośnienia sprawowanie nadzoru nad terenem . Opłaty miesięczne, przelewane będą na rachunek Wykonawcy po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

4)  użyte materiały i urządzenia winny być w pierwszym gatunku jakościowym, posiadać        odpowiednie dopuszczenia do stosowania i zapewniać pełną sprawność eksploatacyjną

5)   Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania, na własny koszt, wszelkich wad, usterek i awarii systemu monitoringu, najpóźniej w ciągu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne od pracy po zgłoszeniu usterki. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania kamery o niższych parametrach do czasu pełnego usunięcia awarii kamery, jednak nie dłużej niż 5 dni.

6)   kary umowne:

1) za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia usługi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w …................................., za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu określonego w …..................... umowy.

2) za zwłokę w usunięciu zgłoszonych wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w …................, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad …........... umowy;

3) za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w …................. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

4) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia.

  1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

-     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

-     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-     Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

-     dysponuj koncesją na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

1)    w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

lub

2)    w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do godz. 10:00 do dnia 5 grudnia 2019 r.

 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1)   Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2)   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15 w zakresie postępowania na zadanie pn.Instalacja i obsługa monitoringu wizyjnego obiektu Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym przy ul. Parkowej w Głuchołazach”

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu: Angelika Drużbańska  tel. 77 40 92 113

 

"Zamawiający wyznacza termin na składnie ofert w powyższym zapytaniu do dnia 9 grudnia 2019 r. do godz. 10:00 "

 


 

Załączniki:

PDFOferta.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru monitoringu.pdf
ZIPRzuty.zip
PDFOdpowiedzi na pytania.pdf