Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Gierałcicach oraz zamontowanie blaszanych parapetów II

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
 „Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Gierałcicach oraz zamontowanie blaszanych parapetów II”

 

 

Lokalizacja realizacji zadania:

Świetlica wiejska w Gierałcicach- gmina Głuchołazy

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zapytanie ofertowe na realizację zadania obejmującego wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Gierałcicach oraz zamontowanie blaszanych parapetów.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania obejmującego wykonanie ocieplenia zachodniej ściany świetlicy wiejskiej w Gierałcicach oraz zamontowanie 8 blaszanych parapetów w oknach.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  • ocieplenie zachodniej ściany systemem ocieplenia styropian 10 cm 0,30W/(m2K), klej, siatka oraz tynk silikatowy szary- odcień do uzgodnienia;
  • powierzchnia ściany południowej 130m2 z oknami (110 m2 bez okien),
  • parapety blaszane: 8 sztuk.

 

Uwagi:

1.   Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością.

2.   Przy wykonywaniu robót budowlanych należy uwzględnić wszystkie  obowiązujące w tym zakresie przepisy
i normy prawne.

3.   Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem budynku, na którym będą wykonywane przedmiotowe roboty budowlane.

 

Wykonawca usługi zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

1.   Ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy, dostarczenie atestów na wbudowane materiały po stronie wykonawcy

2.   Inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w roboty

 

Warunki postępowania:

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – 100%.
  2. Warunki gwarancji: 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.
  3. Pożądany termin realizacji zamówienia: 29.11.2019 r.
  4. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy:

1)      wynagrodzenie ryczałtowe,

2)      płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

  1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

-     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

-     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-     Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

1)    w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

lub

2)    w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do godz. 10:00 do dnia 30 września 2019 r.

 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1)   Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2)   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15 w zakresie postępowania na zadanie pn. Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Gierałcicach oraz zamontowanie blaszanych parapetów II

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

ODTOferta_ocieplenie świetlicy wiejskiej w Gierałcicach.odt

Osoba do kontaktu: Angelika Drużbańska  tel. 77 40 92 113