Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gmina Głuchołazy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2017-11-23.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-01-27.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-14.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Paweł Będzmirowski, umig@glucholazy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 409 21 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-340 Głuchołazy, Rynek 15
Tel.: +48774092100
Faks: +48774092101
E-mail:
Strona internetowa: glucholazy.pl

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15
Do budynku prowadzą 2 wejścia jedno od Rynku drugie od ulicy Korfantego. Wejście od ulicy Korfantego wyposażone jest w podjazd dla wózków wraz z poręczami, na wysokości ok. 1 m przy drzwiach znajduje się przycisk dzwonka.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda dostosowana do transportu osób na wózkach.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na każdej kondygnacji Urzędu.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą ten fakt zgłosić na parterze budynku w Straży Miejskiej, której pracownicy będą świadczyć konieczną pomoc.


2. Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach, pl. Basztowy 3
Do lokalu prowadzi jedno wejście, pomieszczenia Centrum Informacji Turystycznej znajdują się na poziomie ulicy, bezpośrednio po wejściu do pomieszczeń, każda wchodząca osoba napotyka na pracownika, który świadczy konieczną pomoc.

W lokalu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. 

Nie udostępnia się toalety. 

Do Centrum Informacji Turystycznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W lokalu nie ma pętli indukcyjnych. 

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

3. Budynek w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 10 obecnie użytkowany przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Im. Bolesława Chrobrego (budynek jest własnością Gminy Głuchołazy).

Do budynku prowadzą 3 wejścia - jedno od ul. Bohaterów Warszawy, drugie od strony drogi wewnętrznej na terenie szkoły, a trzecie od strony placu wewnętrznego szkoły.

 Wejścia są nieprzystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Przed zewnętrznymi drzwiami wejściowymi do budynku szkoły znajdują się stopnie zewnętrzne, a za drzwiami wejściowymi w przedsionku sześć stopni wewnętrznych prowadzących na poziom wysokiego parteru do klatki schodowej.

Przed wejściami do budynku brakuje pochylni podjazdowej dla osób niepełnosprawnych na wózkach.

W budynku szkoły brak jest platformy przyschodowej umożliwiającej osobom niepełnosprawnym na wózkach, pokonanie schodów prowadzących z poziomu wejścia na wysoki parter. Nie ma też windy na wyższe kondygnacje.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabo widzące.

Na terenie szkoły nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szkoła zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp alternatywny.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona komunikując się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Głuchołazach może skorzystać z usług tłumacza języka migowego.

Usługa odbywa się za pomocą połączenia on-line z tłumaczem.

Wystarczy nacisnąć ikonę znajdującą się na stronie głównej Ikona dla niedosłyszących aby połączyć się z tłumaczem.