Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Burgrabicach

Burmistrz Głuchołaz OGŁASZA

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

oznaczonej jako działka nr 543/4 o pow. 0,1127 ha,

położonej w Burgrabicach, objętej KW OP1P/00060759/9.

Działka zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy wchodzi w kompleks terenu oznaczonego w części jako ZBp (tereny zabudowane i zagospodarowane - do przekształcenia lub rehabilitacji), MN (tereny zabudowy mieszkalnej niskiej intensywności), MR (tereny zabudowy mieszkalnej zagrodowej)

Przetarg odbędzie się dnia 5 grudnia 2017 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, cena wywoławcza – 19.900,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 200,00 .
przetarg odbył się dnia 26.07.2017 r.,II przetarg odbył się dnia 3.10.2017 r.,

Działy III (prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV (hipoteka) księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają żadnych wpisów.

Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz „Wodociągi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuchołazach, polegająca na dysponowaniu działką nr 543/4 w zakresie:

  1. znoszenia istnienia sieci wodociągowej o długości 14,00 m z rur PEHD średnicy 160 mm oraz sieci kanalizacyjnej o długości 11,50 m z rur PCV średnicy 200 mm, studni kanalizacyjnej betonowej średnicy 1000 mm, szerokości pasa 3,36 m
  2. znoszenia istnienia przewodu wodociągowego o długości 16,70 m z rur PEHD średnicy 32 mm oraz przewodu kanalizacji sanitarnej o długości 17,00 m z rur PCV 160 mm, szerokości pasa 3,19 m
  3. każdorazowego nieodpłatnego udostępniania działki nr 543/4 w części obejmującej powierzchnię o wymiarach: 25,50 m długości i szerokości 3,36 m oraz 3,32 m długości i szerokości 3,36 m, usytuowanej w miejscu posadowienia wbudowanych urządzeń, w celu usunięcia ewentualnych awarii sieci, dokonania konserwacji i bieżących napraw. „Wodociągi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuchołazach zobowiązana jest przywrócić teren gruntu po zakończeniu prac do stanu pierwotnego.

Właściciel nieruchomości -„Nabywca” zobowiązuje się do korzystania z pasa objętego służebnością w sposób umożliwiający Spółce swobodny dostęp do urządzeń wbudowanych, a w szczególności nie dokonywania jego zabudowy ani stałego zadrzewienia i zakrzewienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej (tj. 995,00 zł) na konto Gminy Głuchołazy, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Głuchołazy Nr 55 8891 0000 2015 6507 9312 0003najpóźniej do dnia 28 listopada 2017 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania/zamknięcia/unieważnienia/zakończenia przetargu.

Należność ustalona w przetargu zostanie wniesiona najpóźniej do dnia zawarcia umowy, przed podpisaniem aktu notarialnego.

W przypadku wznawiania granic przedmiotowej nieruchomości koszty pokrywa nabywca.

W razie uchylenia się nabywcy, ustalonego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Uczestnicy przetargu winni:

  • w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu) na zakup nieruchomości lub złożenia pisemnego oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku osobistego do majątku osobistego albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej; legitymować się dowodami osobistymi (swoim i małżonki/a);
  • osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu do wzięcia udziału w przetargu; legitymować się dowodem osobistym (pełnomocnik);
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,  a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, a także stosowne pełnomocnictwo lub ewentualnie zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości; legitymować się dowodem osobistym (osoba reprezentująca w/w podmiot);
  • posiadać dowód wpłaty wadium;
  • przedłożyć pisemne oświadczenie, że uczestnicy przetargu zapoznali się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Gmina Głuchołazy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury (parter, pokój nr 4,  tel. (77) 40 92 114). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach