Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poprawa nawierzchni chodnika na ulicy Karłowicza w Głuchołazach dz. nr 1655/2

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

 

Poprawę nawierzchni chodnika na ulicy Karłowicza w Głuchołazach dz. nr 1655/2 

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje zadania pn. „Poprawa nawierzchni chodnika oraz drogi na ul. Karłowicza w Głuchołazach (dz. nr 1655/2) w celu polepszenia warunków ruchu” w zakresie:

 

Wariant I

1. Poprawa nawierzchni chodnika oraz drogi poprzez:

- Przełożenie nawierzchni chodnika na odcinku ok 148 mb, szerokości 1,5 mb (płyty chodnikowe)

- Przełożenie istniejącej trylinki na wjazdach na odcinku ok 17 mb  , szerokości 1,5 mb

- Przełożenie trylinki na odcinku drogi ok 405 m2 (od budynku 7 do 19 wraz z łukiem drogi)

- Wykonanie / uzupełnienie  podbudowy

- Ułożenie chodnika z wykorzystaniem istniejących płyt chodnikowych a w miejsce połamanych ,

  pękniętych płyt chodnikowych należy uzupełnić płytami przekazanymi przez Zamawiającego

  składowanymi na targowisku miejskim w Głuchołazach / materiał z rozbiórki /

- Obniżenie krawężnika na odcinku ok 98 mb

 

Wariant II

1. Poprawa nawierzchni chodnika oraz drogi poprzez:

    - Usunięcie wraz z wywozem we wskazane przez Zamawiającego miejsce, istniejącej nawierzchni

      chodnika (płyty chodnikowe), powierzchnia ok 148 mb, / PSZOK/

    - Usunięcie wraz z wywozem we wskazane przez Zamawiającego miejsce, istniejącej nawierzchni

      wykonanej z trylinki : droga  ok 58 mb/ szerokość 5 m, zjazdy ok 17 mb

    - Usunięcie wraz z wywozem na wysypisko śmieci podbudowy nie nadającej się do ponownego

      wykorzystania   

    - Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

    - Wykonanie warstwy z podsypki cementowo-piaskowej

    - Ułożenie na powierzchni chodnika ok 148 m2 kostki typu polbruk /grubość 6 cm

    - Ułożenie na powierzchni drogi ok 405 m2 kostki typu polbruk /grubość 8 cm /

     - Ułożenie na powierzchni wjazdów ok 25 m2 kostki typu polbruk /grubość 8 cm /

    - Obniżenie krawężnika na odcinku ok 98 mb (od posesji 7 do 15 do zjazdu)

 

Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających atesty, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane

 

Warunki postępowania:

 

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena
  1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują wiedza i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia
  2. Warunki gwarancji: 12 miesięcy liczone od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie  niniejszej umowy

 

Pożądany termin realizacji zamówienia: 30.09.2019r.

 

Ofertę cenowa Wykonawca składa na wariany opisane powyżej  

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

  • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
  • faksem na numer 77 40 92 101
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 12.08.2019r., do godziny 1000

 

** niewłaściwe skreślić

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

……………………………………………..

podpis                            

opr. M Pabiś

DOCzmiana do zapytaniachodnik Karłowicza.doc

ODTprzełożenie trylinki na Karłowicza wzór oferty.odt