Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Naprawa zniszczonych ławek miejskich

Głuchołazy 08.07.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Miejski w Głuchołazach zwraca się o przedstawienie oferty cenowej na usługę:

 

NAPRAWA  ZNISZCZONYCH ŁAWEK MIEJSKICH

 

W zakresie remontu należy wykonać:

 1. Wymianę uszkodzonych desek (24 sztuki)
  a) wymiary deski: dł. 1,8 m szer. 10cm wys. 5cm (23 sztuki)
  b) wymiary deski: dł. 2m szer. 20cm wys. 5 cm ( 1 sztuka)
 2. Malowanie ławek na ich inicjalny kolor ( 71 sztuk)
 3. Zakup oraz montaż nowych ławek  ( 2 sztuki)

a) żeliwna konstrukcja

b) siedzisko z desek

 1. Montaż istniejącej ławki w gruncie ( 1 sztuka)

 

 

Warunki postępowania:

 

 • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: x cena 100%
 • Warunki gwarancji: wykonawca udzieli 24 miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia

                              

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
z podaniem ceny jednostkowej i ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia  15.07.2019r.

 

Pożądany termin realizacji zamówienia: 14.08.2019r.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 

 • w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:

 

Osoba do kontaktu :

Pracownik IE Artur Walko

tel. 77 40 92 110

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

                                                                                       

1. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu
i adresu e-mail przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15
w związku z zapytaniem ofertowym dot. „NAPRAWA  ZNISZCZONYCH ŁAWEK MIEJSKICH
”.

 

...............…........, dnia …...….......

         miejscowość...................................................................

podpis oferenta lub osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania oferenta