Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam
o  wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów,
do którego sporządzenia Rada Miejska w Głuchołazach przystąpiła uchwałą nr XXVII/275/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XIV/154/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 15 lipca 2019 r. do 12 sierpnia 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pokój nr 32, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej BIP Gminy Głuchołazy
w Głuchołazach, w menu przedmiotowym „Zagospodarowanie przestrzenne”, w zakładce „Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, w Sali Obrad, pok. 24,
o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku
z art. 54 ust. 3 tejże ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuchołaz na adres: ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 700, ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy  pod adresem:

http://bip.glucholazy.pl/464/594/rodo.html oraz na stronie internetowej gminy: https://nowe.glucholazy.pl w zakładce https://www.nowe.glucholazy.pl/polecane/1355-ochrona-danych-osobowych

a także w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. 32.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy została udostępniona Informacja Burmistrza Głuchołaz  
o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) umieszczona pod adresem: http://bip.glucholazy.pl/1025/728/informacja-o-ograniczeniu-prawa-dostepu-w-toku-postepowan-planistycznych.html

 

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

mgr Edward Szupryczyński