Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odnowienie oznakowania poziomego (znak P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) na terenie miasta Głuchołazy w 2019 r

Głuchołazy, dnia 21.06.2019 r.

IE.7021.120.2019.SA

                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

Odnowienie oznakowania poziomego (znak P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej)
na terenie miasta Głuchołazy w 2019 r

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Celem zamówienia jest zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na odnowieniu oznakowania poziomego tj. „Znak P-24” - miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, na terenie miasta Głuchołazy.

 

Lokalizacja realizacji zadania:

- teren miasta Głuchołazy

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą na odnowieniu oznakowania poziomego tj. „Znak P-24” - miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, na terenie miasta Głuchołazy.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odnowienie oznakowania poziomego - znak P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, na terenie miasta Głuchołazy obejmujące ok. 20 szt. wykonanych farbą drogową w kolorze niebieskim i białym.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

              - znak P-24 - miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej ok. 20 szt. - 360 m2.

 

Uwagi:

1. Wskazany obmiar traktowany jest jako pomocniczy ± 20 m², dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zamówienia o kolejne metry w cenie podanej za 1 m².

2. Zaproponowana cena powinna zawierać cenę jednostkową za 1 m2.

3. Cena 1 m2 wykonania oznakowania poziomego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

- przygotowanie i dostarczenie materiałów,

- przygotowanie i dostarczenie odpowiedniej farby,

- oczyszczenie podłoża (nawierzchni), przedznakowanie,

- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi (odnowienie znaków),

        - ochrona świeżo malowanych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót.     

4. Wymagany wymiar miejsca postojowego dla samochodu osobowego użytkowanego przez osobę niepełnosprawną:

– szerokość 3,6 m i długość 5 m.

5. Lokalizacja miejsc zostanie wskazana Wykonawcy w terenie przed przystąpieniem do realizacji usługi.

 

Wykonawca usługi zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

1. Materiały niezbędne do realizacji zamówienia

2. Inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

 

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

 

Warunki postępowania:

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto - 100%
  2. Warunki gwarancji: 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego; na elementy wbudowane - zgodnie z gwarancją producenta.
  3. Pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 26 lipca 2019 r.
  4. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy:

1) wynagrodzenie ryczałtowe

2) płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

  1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:  

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie

- dysponuje odpowiedni potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

1) w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

lub

2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. do godziny 10:00.

Cenę ofertowa należy podać w „FORMULARZU OFERTOWYM” - w złotych.

Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna; zostanie ona wprowadzona do umowy.

 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15.

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                       

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

PDFFormularz ofertowy.pdf

Osoba do kontaktu: Agata Suchińska  tel. 77 40 92 110