Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dwukrotne mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Głuchołazy

Głuchołazy, dnia 29 maja 2019r. r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na realizacje  zadania pod nazwą:

„Dwukrotne mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Głuchołazy”

 

Przedmiot zamówienia:

1.     Usługa polegająca na koszeniu poboczy dróg gminnych na terenie Gminny Głuchołazy o szacowanej łącznej powierzchni ok. 49734 m².

2.     Termin realizacji zamówienia :

         a)                  Pierwsze koszenie (ok. 49734 m²) : czerwiec 2019r.

         b)                  Drugie koszenie : (ok 49734 m²) : sierpień 2019r.

 

Warunki postępowania:

1.     Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena  brutto za całość zadania 100% z podziałem na cenę za pierwsze koszenie i drugie koszenie.

2.     Pożądany termin realizacji całości zamówienie za dwa koszenia od daty podpisania umowy do 31.08.2019r.

3.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zakończenia prac ze względu na warunki atmosferyczne

 

Warunki wymagane od Wykonawcy:

1.     Posiada uprawnienia do wykonania danej czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

2.     Posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

3.     Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

Istotne postanowienia umowy

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, szczegółowe zasady rozliczania zawarto we wzorze umowy

Opis sposobu przygotowania Oferty:

1.     Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

   w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej i ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 04.06.2019r., do godziny 15 00

Załączniki:

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Wykaz dróg objętych koszeniem z podaniem krotności oraz powierzchni przeznaczonej do koszenia

Zał. nr 3 Wzór umowy

zał. nr 4 Klauzula RODO

DOC.klauzula RODO-zał. 4.doc
ODSkoszenie poboczy 2019 zał.2.ods
ODToferta zał 1.odt
DOCWzór umowy - koszenie.doc

 Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.