Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i dostępu do sieci Internet dla grupy mobilnych numerów telefonicznych użytkowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz ewentualna dostawa aparatów telefonicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Głuchołazy, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i dostępu do sieci Internet dla grupy mobilnych numerów telefonicznych użytkowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  oraz ewentualna dostawa aparatów telefonicznych.

Wykaz posiadanych numerów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, NIP 7532382690, tel. 774092100, fax 774092101 e-mail: .

 

Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro, więc zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się zapisów niniejszej ustwy.

 

Wymagania:

 1. Wykonawca zapewni zasięg sieci telefonii komórkowej na obszarze całego kraju
  na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych w GPRS bez względu na porę dnia (nie mniej niż 90% pokrycia terenu woj. Opolskiego)
 2. Wykonawca zapewni płynne, bezkosztowe przeniesienie (zachowanie numerów)
  i aktywowanie posiadanej puli numerów do swojej sieci oraz zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich formalności związanych z wypowiedzeniem dotychczasowych umów Zamawiającego u innych operatorów zgodnie z obowiązującymi terminami umów lojalnościowych, bez narażania Zamawiającego na straty wynikłe z naliczenia kar umownych.
 3. Rozpoczęcie świadczenia przedmiotowej usługi jest ściśle związane z rozwiązaniem umów z dotychczasowym operatorem. Umowa z obecnym Operatorem obowiązuje do 27.08.2019r. dla 41 numerów
 4. Okres świadczenia usług telekomunikacyjnych obejmuje 24 miesiące.
 5. Karty SIM muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego na 14 dni przed upływem terminu umów, na jaki zostały zawarte.
 6. Przedmiotowe usługi w ramach pakietu obejmują:
  1. Rozmowy w Polsce i krajach UE w sieci własnej i innych operatorów, a także stacjonarne – bez limitu,
  2. SMS i MMS na terenie kraju i Krajów UE – bez limitu,
  3. Indywidualne stawki połączeń do Czech i Niemiec,
  4. Minimum 6GB Internetu dla każdego numeru, a po przekroczeniu możliwości korzystania z internetu z ograniczoną prędkością bez dodatkowych opłat,
 7. W ramach usługi muszą być zagwarantowane standardowe opcje oferowane przez operatora, w tym między innymi:
 • transmisja głosu (standardowa jeden do jednego),
 • blokada połączeń na numery specjalne (dodatkowo płatne),
 • przesyłanie SMS oraz blokowanie przychodzących SMS-ów reklamowych,
 • przesyłanie MMS oraz blokowanie MMS specjalnych (odpłatnych),
 • korzystanie i odsłuchiwanie „poczty głosowej”,
 • dostęp do Internetu (WAP, przeglądanie stron www, itp.),
 • prezentacja numeru (dzwoniącego i własnego),
 • roaming,
 • połączenia międzynarodowe,
 • transmisja GPRS, EDGE, HSDPA LTE, itp.
 • Naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy połączenia. Zamawiający nie dopuszcza opłaty za inicjację połączenia.
 1. Wykonawca zgadza się, aby nie  cała pula numerów Zamawiającego generowała ruch, połączenia, przesył danych. Zamawiający sam decyduje, ile i które
  z posiadanych kart SIM jest w danej chwili aktywnych.
 2. Wykonawca określi kwoty abonamentów lub pakietu kwotowego, wykaz rodzaju i ilości świadczeń oferowanych w ramach tych opłat oraz wszystkie dodatkowe opłaty i stawki (Aktualny Cennik).
 3. Zamawiający obciążany będzie przez Wykonawcę za rzeczywisty ruch telekomunikacyjny wychodzący lub do wysokości nie przekraczającej ustalony limit zobowiązania miesięcznego.
 4. Wykonawca zapewni bezpłatny dostęp do sprawdzania stanu własnego rachunku
  w formie elektronicznej (konto użytkownika) dla upoważnionych osób.
 5. Wykonawca będzie sporządzał bezpłatnie bilingi połączeń osobno dla każdego numeru.
 6. Wykonawca zapewni dostarczenie zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego faktury za wykonane usługi.
 7. Termin płatności za wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
 8. Wykonawca w ramach przedstawionej oferty cenowej przedstawi Zamawiającemu wysokość tzw. budżetu na terminale i dołączy wykaz cenowy modeli aparatów telefonicznych przynajmniej po 3 modele z różnych grup cenowych.
 9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wybrane w ramach budżetu na terminale fabrycznie nowe urządzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, uniemożliwiającym ich uszkodzenie, z naniesionym na opakowaniu w sposób czytelny numerem fabrycznym urządzenia wraz z akcesoriami. W okresie gwarancji Wykonawca winien zapewnić pełną obsługę serwisową urządzeń, a także transport uszkodzonego i naprawionego urządzenia do i z siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek urządzeń w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty przekazania do naprawy. Na czas naprawy Wykonawca udostępni Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach porównywalnych do przekazanego do naprawy urządzenia. W przypadku braku możliwości naprawy reklamowanego sprzętu, Wykonawca bezpłatnie go wymieni na fabrycznie nowy.
 10. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji cenowych.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Sposób przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli prosimy złożyć w Sekretariacie tut. Urzędu lub przesłać faxem/drogą elektroniczną (nr faxu 774092101, e-mail: ) w terminie do dnia 18.06.2019r. do godziny 14.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie internetowej BIP Gminy Głuchołazy w dziale: Ogłoszenia, konkursy, przetargi i zapytania/ Zapytania ofertowe/2019/Czerwiec. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany bezpośrednio.

 

PDF2019-05-31 Załącznik Nr 1.pdf (271,73KB)

 


 

Głuchołazy, dnia 10.06.2019r.

Nr OA.2634.6.2019.AS

 

Odpowiedzi do złożonych zapytań.

 

Odpowiedzi do złożonych zapytań dot. zamieszczonego na stronie internetowej BIP Gminy Głuchołazy zapytania ofertowego na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i dostępu do sieci Internet dla grupy mobilnych numerów telefonicznych użytkowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  oraz ewentualna dostawa aparatów telefonicznych.

 

W związku ze zgłoszonymi zapytaniami telefonicznymi oraz e-mail z 05.06.2019r. dokonuje się następujących zmian w ww. zapytaniu:

Odnośnie pkt. 2 „Wykonawca zapewni płynne, bezkosztowe przeniesienie (zachowanie numerów) i aktywowanie posiadanej puli numerów do swojej sieci oraz zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich formalności związanych z wypowiedzeniem dotychczasowych umów Zamawiającego u innych operatorów zgodnie z obowiązującymi terminami umów lojalnościowych, bez narażania Zamawiającego na straty wynikłe z naliczenia kar umownych.”

Zamawiający dopuszcza jednorazowe opłaty z tytułu przeniesienia i aktywowania posiadanej puli numerów. Opłaty te zgodnie z zapisem pkt. 7 należy wykazać w złożonej ofercie.

 

Odnośnie pkt. 6 „Przedmiotowe usługi w ramach pakietu obejmują:

 1. Rozmowy w Polsce i krajach UE w sieci własnej i innych operatorów, a także stacjonarne – bez limitu,
 2. SMS i MMS na terenie kraju i Krajów UE – bez limitu,
 3. Indywidualne stawki połączeń do Czech i Niemiec,
 4. Minimum 6GB Internetu dla każdego numeru, a po przekroczeniu możliwości korzystania z internetu z ograniczoną prędkością bez dodatkowych opłat.”

Zamawiający w pkt. a) i b) wykreśla słowa „i krajach UE”, natomiast do pkt. c) dopisuje:

„- szacunkowa ilość minut w miesiącu za rozmowy przekierowane do Abonenta w roamingu – połączenia odebrane – Czechy – 30min.

- szacunkowa ilość minut w miesiącu za rozmowy w roamingu – Czechy - 70min, Niemcy – 30min.

- ogólna szacunkowa ilość pozostałych połączeń międzynarodowych – 40min.”

 

Odnośnie pkt. 15 „Wykonawca w ramach przedstawionej oferty cenowej przedstawi Zamawiającemu wysokość tzw. budżetu na terminale i dołączy wykaz cenowy modeli aparatów telefonicznych przynajmniej po 3 modele z różnych grup cenowych.”

Zamawiający doprecyzował powyższy zapis poprzez wyjaśnienie: wysokość budżetu na terminale przedkłada Wykonawca i nie powinien on być mniejszy niż 24000zł netto. Natomiast wspomniany wyżej wykaz cenowy modeli aparatów telefonicznych winien obejmować aparaty o niżej wymienionych parametrach technicznych:

 

l.p.

Parametry techniczne telefonów komórkowych

Grupa I

(parametry minimalne)

Grupa II

(parametry minimalne)

Grupa III

(parametry minimalne)

Minimalna liczba modeli jaką zaproponuje operator

3 modele

3 modele

2 modele

1

Wyświetlacz

6,3 cali

6.7 cali AMOLED

6.4 cali AMOLED

2

Ekran dotykowy

Tak

Tak

Tak

3

Aparat fotograficzny – główny

(wielkość matrycy)

48 Mpix

32 Mpix

12 Mpix

4

WLAN i GPS

Tak

Tak

Tak

5

Pojemność akumulatora

4000 mAh

4000 mAh

3400 mAh

6

Częstotliwość pracy procesora

2 GHz

2 GHz

2,5 GHz

7

Wielkość pamięci RAM

4 GB

6 GB

6 GB

8

Wielkość pamięci wewnętrznej

128 GB

128 GB

128 GB

9

System operacyjny

(lub równoważny – oferujący taką samą, nie gorszą funkcjonalność)

Androis 9 Pie

Android 9 Pie

Android 8.1 Oreo

 

Z uwagi na powyższe zmiany przesuwa się  termin składania ofert do dnia 18.06.2019r.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianom.

Do nadesłanych ofert prosimy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną znajdującą się w załączniku: DOCKLAUZULA INFORMACYJNA.doc (41,50KB)

 


 

Głuchołazy, dnia 18.06.2019r.

Nr OA.2634.6.2019.AS

 

Odpowiedź na złożone zapytania

 

Odpowiedzi do złożonych zapytań dot. zamieszczonego na stronie internetowej BIP Gminy Głuchołazy zapytania ofertowego na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i dostępu do sieci Internet dla grupy mobilnych numerów telefonicznych użytkowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  oraz ewentualna dostawa aparatów telefonicznych.

 

W związku ze zgłoszonymi zapytaniami e-mail z 17.06.2019 r. dokonuje się następujących zmian w ww. zapytaniu uprzejmie  dodając:

Do wyboru oferty najkorzystniejszej przyjęto 3 kryteria:  

 1. Kryterium ceny - 70%

Najniższa wartość oferty za cały okres obowiązywania, obliczona w oparciu o zaproponowane stawki.

Kryterium ceny= wartość najtańszej oferty (zł)/wartość badanej oferty(zł) x 70(%)

 1. Kryterium budżet na terminale - 15%

Kryterium budżet na terminale = wartość budżetu na terminale badanej oferty/ wartość najwyższa spośród złożonych ofert budżetu na terminale x 15(%)

 1. Kryterium porównawcze modeli telefonów - 15%

W zapytaniu ofertowym wskazano minimalne parametry techniczne aparatów telefonicznych w podziale na 3 grupy. Oferent ma przedłożyć propozycje cenowe 2-3 aparatów dla każdej z grup. Porównaniu podlega suma trzech liczb, stanowiących cenę najtańszego aparatu telefonicznego z każdej z ww. grupy, nazywaną dalej wartością modeli telefonicznych.

Kryterium porównawcze modeli telefonów  = najniższa wartość modeli telefonicznych spośród złożonych ofert (zł)/ wartość modeli telefonicznych badanej oferty (zł) x15(%)

Wygrywa oferta z największą ilością punktów stanowiących sumę ww. kryteriów.

Odnosząc się do zapytania związanego z treścią pkt. 17 „Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji cenowych” informuję, że wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro, więc zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się zapisów niniejszej ustawy. Niniejsze postępowanie reguluje jednak Zarządzenie Nr 1364/PR.310/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy oraz dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach. W związku z powyższym, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności przy wydatkowaniu publicznych pieniędzy, dokonuje się rozeznania rynku w zakresie przedmiotowego zakupu umieszczając na stronie internetowej niniejsze zapytanie ofertowe. Po dokonaniu wstępnej selekcji złożonych ofert Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe z Oferentami (Rozdz. III 2.1j). Z każdego etapu postępowania sporządza się stosowną dokumentację (adnotacje, notatki służbowe, protokoły). O wynikach postępowania strony zostaną poinformowane.

Pomimo, iż powyższe informacje nie zmieniają opisu przedmiotu zamówienia, a jedynie wyjaśniają procedurę wyboru, termin składania ofert przesuwa się do 21.06.2019 r.

 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianom.

 

 

PDF2019-07-09 Zawiadomienie o wyborze.pdf (348,63KB)