Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozeznanie cenowe rynku (punkt widokowy)

Głuchołazy, dnia 22.05.2019 r.

IE.2151.1.48.2019.JG

 

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

(SONDAŻ RYNKU)

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu widokowego wraz z oznakowaniem, dojściem oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Tuwima w Głuchołazach.

 

Lokalizacja: dz. nr 1471, 1130, 1917, ul. Tuwima, obręb Głuchołazy, gmina Głuchołazy, powiat nyski, województwo opolskie

Stan faktyczny: na dz. nr 1471 znajduje się punkt widokowy, który podlega rozbiórce.

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizację n/w usługi:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) projekt budowlany na budowę punktu widokowego wraz z oznakowaniem, dojściem oraz infrastrukturą towarzyszącą – 4 egz. w wersji papierowej,

2)  kosztorys inwestorski i przedmiar robót – po 2 egz. w wersji papierowej,

3)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egz. w wersji papierowej,

4)  kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej (pdf, ath, dwg) - płyta CD lub DVD,

5)  pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

 

Wymagania Zamawiającego:

1)  Dokumentacja projektowa musi uwzględniać infrastrukturę towarzyszącą: taras/podest, lunetę, stojak na rowery, ławkę, kosz na śmieci, tablicę informacyjną.

2)  Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy należy przeprowadzić wizję lokalną terenu.

3) W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;

4) Projekt musi być zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi Polskimi normami,

5) W ramach odrębnego opracowania zostało zaprojektowane dojście do istniejącego punktu widokowego, (przedstawione w Załączniku nr 2), które należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowej.

 

Warunki postępowania:

1)       Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto 100%

2)       Warunki gwarancji: rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania dokumentacji i kończy swój bieg po upływie 5 lat od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy.

3)       Pożądany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 13.06.2019 r.

4)       Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

a)   posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia,

b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunki szczegółowe w tym zakresie: 1 (jedną) osobą - projektantem branży architektonicznej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie  robót w specjalności architektonicznej.

c)   znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5) Istotne warunki umowy lub wzór umowy:

a) wynagrodzenie ryczałtowe,

b) płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury/rachunku, płatne w ciągu 30 dni, od daty wpływu prawidłowo wystawionego dokumentu,

c) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, sprawdzenia dokumentacji, uzyskania wszelkich opinii, zezwoleń czy decyzji jeżeli wymagają tego przepisy prawa,

d) prace projektowe oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego,

e) projektanci sporządzający dokumentację w czasie realizacji inwestycji będą sprawować nadzór autorski.

 

Załączniki:

1) Mapa sytuacyjna (wycinek)

2) Mapa z naniesionym dojściem

3) Formularz ofertowy

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

·         w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

·         w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 27.05.2019 r. do godziny 10:00.

 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15, zamieszczoną na stronie Gminy Głuchołazy: http://bip.glucholazy.pl/464/594/rodo.html

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu widokowego wraz z oznakowaniem, dojściem oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Tuwima w Głuchołazach” w zakresie: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu siedziby firmy, adresu e-mail, numeru telefonu

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu:

Joanna Gruszecka, e-mail: , tel. 77 40 92 110                       

 

PDFZmiana zapisów rozeznania cenowego rynku - PUNKT WIDOKOWY1.pdf
PDFFormularz ofertowy.pdf
JPEGZałącznik Nr 1 - mapa sytuacyjna (wycinek).jpeg        
JPEGZałącznik Nr 2 - mapa z naniesionym dojściem.jpeg