Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Referent w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

BURMISTRZ  GŁUCHOŁAZ
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

 

1. Wymagania  niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii, administracji, zarządzania,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia, pełna   zdolność do czynności prawnych i posiadanie pełni praw publicznych,
 4. dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania z pakietu MS Office.
 5. znajomość przepisów prawa związanego z problematyka na stanowisku pracy, tj.: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ordynacja podatkowa.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
 2. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 3. odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

3. Do zakresu obowiązków referenta należeć będzie:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Głuchołazy,
 2. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 3. obsługa programu komputerowego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych,
 4. stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 5. współudział  w opracowaniu projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 6. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 7. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
 8. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Głuchołazy,
 9. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 10. planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,
 11. realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV), list motywacyjny i kwestionariusz osobowy,
 2. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie o korzystaniu w pełni z  praw publicznych,
 6. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji  - (załącznik do pobrania na stronie www.bip.glucholazy.pl w zakładce Nabory i konkursy na wolne stanowiska > Dokumenty i druki do pobrania).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 28 marca 2018 r. do godz. 14:00 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.glucholazy.pl oraz na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15).

 

 

Burmistrz Głuchołaz  
mgr Edward Szupryczyński

 

 

PDFLista kandydatów.pdf
PDFWyniki naboru.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-03-2019
  przez: Mateusz Meres
 • opublikowano:
  18-03-2019 11:10
  przez: Mateusz Meres
 • zmodyfikowano:
  11-04-2019 12:06
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 388
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×