Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - usługi zdrowotne, hospicjum, działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych

        Głuchołazy, dnia 22 lutego 2019 r.

 

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 z późz. zm.)

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Zadanie nr 1

 • Nazwa zadania - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym.
 • Wysokość środków przeznaczonych  na  realizację  zadania - 30.000 zł
 • Warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno obejmować:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym, w szczególności w zakresie opieki na osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym,
 • wspieranie i wdrażanie członków rodziny do pomocy przy chorym,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów medycznych oraz z urzędami.

Udzielanie pomocy ww. osobom powinno odbywać się poprzez:

 • propagowanie zdrowego stylu życia oraz udzielanie porad w zakresie samopielęgnacji,
 • świadczenia diagnostyczne, a w szczególności: pomiar RR, poziomu cukru, ocena i monitorowanie bólu, ocena stanu chorego i procesu zdrowienia, pobieranie materiału  do badań diagnostycznych,
 • świadczenia pielęgnacyjno - higieniczne, w szczególności: toaleta  ciała obłożnie i przewlekle chorych, kąpiele chorych, czynności zapobiegające powstawaniu odleżyn,
 • świadczenia terapeutyczno-lecznicze, w szczególności: iniekcje, wlewy dożylne, opatrunki, leczenie odleżyn, EKG, inhalacje, farmakologiczne leczenie skóry, udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia,
 • świadczenia rehabilitacyjne, w szczególności: ćwiczenia usprawniające u pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu,
 • zaopatrzenie pacjentów obłożnie i przewlekle chorych w sprzęt pielęgnacyjno - medyczny,
 • świadczenia socjalno- bytowe, w szczególności: wdrażanie członków rodziny do sprawowania opieki nad chorym oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów w sprawach socjalnych i medycznych z odpowiednimi instytucjami.
   

2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do posiadania statusu zakładu opieki   zdrowotnej potwierdzonego wpisem do właściwego rejestru.

3. Podmiot składający ofertę powinien  być przygotowany do udzielania świadczeń zdrowotnych m.in. w godzinach  wieczornych a także w soboty, niedziele i święta na terenie Gminy Głuchołazy

 • Termin realizacji  zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
 • Informacja o realizacji zadania w roku 2017 i 2018.

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2017 r.

Dotacja w 2018 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

30.000

30.000

 

 

Zadanie nr 2

 • Nazwa zadania - Prowadzenie hospicjum domowego.
 • Wysokość środków przeznaczonych  na  realizację  zadania – 20.000 zł
 • Warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno obejmować:

 • pomoc medyczną (wizyty pielęgniarek u pacjenta - średnio 2 razy w tygodniu, lekarzy - średnio 2 razy w miesiącu);
 • pomoc psychologiczną;
 • pomoc w rozwiązywaniu  problemów społeczno - bytowych chorego oraz jego rodziny;
 • edukację rodziny i pomoc w zakresie opieki nad chorym;
 • wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego .

Udzielanie pomocy powinno opierać się na empatii, odznaczać się serdecznością i otwartością na cierpienie chorego i jego rodziny oraz zmierzać do zapewnienia  ulgi w cierpieniu przy poszanowaniu jego godności.

2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do posiadania statusu zakładu opieki   zdrowotnej potwierdzonego wpisem do właściwego rejestru.

3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia  całodobowego dostępu do świadczeń przez 7 dni w tygodniu ( także w niedziele i święta)

 • Termin realizacji  zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
 • Informacja o realizacji zadania w roku 2017 i 2018.

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2017 r.

Dotacja w 2018 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

20.000

20.000

 

 

Zadanie nr 3

 • Nazwa zadania - Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 • Wysokość środków przeznaczonych  na  realizację  zadania - 10.000 zł
 • Warunki realizacji zadania

1) Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej powinny obejmować:

 • organizację konsultacji medycznych,
 • organizację  zajęć  rehabilitacyjnych,
 • organizację okolicznościowych imprez integracyjnych, wycieczek i wypoczynku letniego lub zimowego,
 • organizowanie  imprez uwrażliwiających społeczność lokalną na problemy  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • zapewnienie  rodzicom dzieci niepełnosprawnych wsparcia, pomocy oraz umożliwienie wymiany doświadczeń dot. wychowania dziecka niepełnosprawnego.
   
 • Termin realizacji  zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
 • Informacja o realizacji zadania w roku 2017 i 2018.

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2017 r.

Dotacja w 2018 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

10.000

10.000

 

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są : organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 z późz. zm.), spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

 1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, nie prowadzą działalności dla osiągnięcia zysku,
 2. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 3. przedstawią poprawnie sporządzoną  ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej  oferty  i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
 2. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wsparcie zadania nie może przekroczyć 85% kosztów jego wykonania.

 

III. Rodzaj i warunki realizacji  wszystkich zadań

Rodzaj zadania - ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.

 

IV. Warunki przyznania dotacji:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 20.03.2019r. do godz. 15;00: oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz.U. z 2016 r. , poz. 1300/ do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. Nr 11) lub na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15,
  48-340 Głuchołazy (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM).  Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:
 • otwarty konkurs ofert,
 • numer i nazwa zadania,
 • nazwa lub pieczęć podmiotu składającego ofertę.

 

 1. Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o dotacje musi dołączyć:
 • statut,
 • oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia na ( z nazwą i numerem konta),
 • oświadczenie, że osoba/osoby* podpisująca/podpisujące* ofertę, jest/są* prawidłowo umocowana/umocowane*do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (*”niewłaściwe skreślić),
 • oświadczenie o tym, że oferent prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej   zadaniem konkursowym, o realizację którego oferent się stara,

 

 1. Oferenci, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  w postępowaniu konkursowym, lub  złożyli dokumenty  zawierające błędy mogą zostać wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że  pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego dotyczącego danego zadania publicznego.
 2. Oferty, w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość  przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty, które nie spełniają wymogów konkursu podlegają odrzuceniu.
 4. Złożone oferty oceniane  są według określonych kryteriów.
 5. Do wyboru ofert lub przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwołania.  
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji  lub  przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku kiedy na zadanie wpłynie tylko jedna oferta.
 8. Podmiot, który otrzymał dotację niższą od wnioskowanej zobowiązany jest do złożenia korekty opisu poszczególnych działań, harmonogramu oraz kalkulacji przewidywanych kosztów( w odniesieniu do kwoty przyznanej dotacji), w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o wynikach konkursu.
 9. Dotowany podmiot zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
 10. Uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystana na:
 • budowę, zakup i remonty budynków , zakup gruntów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz.U. z 2016 r. , poz. 1300/  
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://gmina.glucholazy.sisco.info lub w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, tel. 77/40 92 137

V. Termin, tryb i kryteria  stosowane przy wyborze ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi  dnia  21.03.2019 r. o godz. 8;00, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
 2. Oceny ofert na podstawie złożonej dokumentacji dokona Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
 3. Komisja dokonuje oceny ofert na podstawie następujących kryteriów :
 • merytoryczne
 • możliwość i jakość realizacji zadania, zbieżność projektu z wymogami zadania ( ocena w skali : 0-3)
 • społeczne
 • dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu  (ocena w skali: 0-2)
 • działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4),
 • finansowe - ocena kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych lub środków pochodzących  z innych źródeł finansowania  (ocena w skali: 0-2)
 • organizacyjne - planowany wkład rzeczowy, osobowy ( w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) oraz kwalifikacje kadry (ocena w skali: 0-3),
 • analiza rzetelności, terminowości oraz sposób rozliczenia zadań publicznych zleconych wnioskodawcy przez Gminę Głuchołazy w   ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1)
 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
 2. Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 8 pkt. nie podlegają dofinansowaniu
 3. Opinia Komisji Konkursowej zawierająca  listę ofert, na które proponuje się  udzielenie  dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji przeznaczonej na realizacje poszczególnych zadań przekazana zostaje Burmistrzowi Głuchołaz.
 4. O podjętych decyzjach składający  ofertę zostaną powiadomieni pisemnie

PDFwyniki otwartego konkursu ofert.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-02-2019
  przez: Mateusz Meres
 • opublikowano:
  22-02-2019 12:08
  przez: Mateusz Meres
 • zmodyfikowano:
  01-04-2019 13:11
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 458
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 409 21 00
fax: 77 409 21 01
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl