Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs dotyczący naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez gminę Głuchołazy

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs dotyczący naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez gminę Głuchołazy, na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2019 roku.
§ 2. Wysokość środków w projekcie budżetu Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 450.500,00 zł (słownie zł: czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset zł 00/100 gr.), z następującym podziałem na dyscypliny sportu:
1) Zadanie nr 1 – piłka nożna - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 161.500,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset zł: 00/100 gr);
2) Zadanie nr 2 - łucznictwo - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 17.000,00 zł (słownie zł; siedemnaście tysięcy zł 00/100 gr);
3) Zadanie nr 3 - kolarstwo - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 30.000,00 zł (słownie zł; trzydzieści tysięcy zł 00/100 gr);
4) Zadanie nr 4 - koszykówka - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 150.000,00 zł (słownie zł; sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 gr);
5) Zadanie nr 5 - karate - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 21.000,00 zł (słownie zł; dwadzieścia jeden tysięcy zł 00/100 gr);
6) Zadanie nr 6 - lekkoatletyka - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 26.000,00 zł (słownie zł; dwadzieścia sześć tysięcy zł 00/100 gr);
7) Zadanie nr 7 – siatkówka - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 45.000,00 zł (słownie zł; czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100 gr).
§ 3. Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Głuchołaz
Edward Szupryczyński

Załącznik do zarządzenia Nr 74-PR.17.2019
Burmistrza Głuchołaz
z dnia 15 stycznia 2019 r.
Regulamin Konkursu


§ 1. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT


1. Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Głuchołazy prowadzą działalność sportową.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, spełniające łącznie niżej wymienione warunki:
   1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
   2) dysponują odpowiednią wyszkoloną kadrą przygotowaną do realizacji zadania,
   3) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu
   4) dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo- biurową,
   5) posiadają szczegółowy program realizacji zadania zawierający :
      a) harmonogram zadań
      b) cele zadania i metody ich osiągania,
      c) przewidywane efekty
   6) przedstawią poprawnie sporządzona ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami


§ 2. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
2. wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania”. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny podmiotu, przy czym nie mniej niż 10 % wartości zadania stanowić musi finansowy wkład własny Podmiotu.


§ 3. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Termin realizacji zadania ustala do 30 grudnia 2019 r.
2. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.


§ 4. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. nr 11) na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM), w terminie do 23 stycznia 2019 r. do godz. 9:00 oferty odrębnej dla każdego zadania zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 2 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy.
2. Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:
   1) „Otwarty konkurs ofert”- nie otwierać przed 23 stycznia 2019 r. do godz. 9:00
   2) „Zadanie nr ( numer i nazwa zadania) otwartego konkursu ofert”


§ 5. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 stycznia 2019 r. o godz. 10:00
2. Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
3. Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji ofert sprawdzając ich zgodność z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu.
4. Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
   1) merytoryczne - zbieżność projektu z wymogami zadania ( ocena w skali: 0-3)
   2) społeczne
      a) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie na realizowane zadania w ramach projektu (ocena w skali: 0-2),
      b) działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4),
   3) finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania, zakładani partnerzy (ocena w skali: 0-2),
   4) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe (ocena w skali: 0-3),
   5) analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań zleconych wnioskodawcy w ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1)
5. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
6. Do oferty należy dołączyć:
   1) aktualny wyciąg z rejestru (ważny 3 miesiące od daty uzyskania)
   2) oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i jego zadłużenia
   3) oświadczenie o składzie zarządu stowarzyszenia wraz ze wskazaniem osób upoważnionych do podpisywania zobowiązań finansowych.
7. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do przedmiotowego składania ofert.
8. Komisja wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego.
9. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w załączniku nr 3 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy .
10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.
Dodatkowe informacje oraz dokumenty i formularze można uzyskać na stronie internetowej http://gmina.glucholazy.sisco.info lub w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego Rynek 15 48-340 Głuchołazy tel. (77) 40 92 119.
 

DOCwzór sprawozdania.doc
DOCwzór wniosku.doc
PDFWyniki otwartego konkursu ofert.pdf