Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w zabytkowym parku zdrojowym w Głuchołazach, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 1918/2

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja zadania pod nazwą:

„WYKONANIE PRAC PIELĘGNACYJNYCH W ZABYTKOWYM PARKU ZDROJOWYM W GŁUCHOŁAZACH, NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM GRUNTU 1918/2”.

 

Lokalizacja:

Miejscowość Głuchołazy, gmina Głuchołazy

Działka: nr 1918/2

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zabytkowym Parku Zdrojowym w Gluchołazach w zakresie cięć sanitarnych, pielęgnacyjnych  i korygujących, wiązań elastycznych, usunięcia drzew i nasadzeń uzupełniających ujętych w projekcie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu parkowego opracowanym przez rzeczoznawcę Pana Andrzeja Skupa.

Realizacja prac rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac na podstawie projektu zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu parkowego.

II. Warunki postępowania:

1) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania – 100%;

2) Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2018r.;

3) Istotne warunki umowy:

 • wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie;
 • płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury/rachunku, płatne do 30 dni, od daty wpływu prawidłowo wystawionego dokumentu;

III. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 • posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia,
 • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Ofertę Wykonawca może złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rolnictwo@glucholazy.pl  

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 20.11.2018 r.

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Osoba do kontaktu: Jarosław Feret, tel. 77 40 92 130

PDFOperat.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-11-2018
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  16-11-2018 11:32
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 118
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl