Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Statut jednostki samorządu terytorialnego

UCHWAŁA NR IV/43/19RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
 

z dnia 23 stycznia 2019 r.w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuchołazach postanawia, co następuje:
 

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Głuchołazy, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 2. Traci moc uchwała NR XLVIII/472/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018r. w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy (Dz. Urzęd. Woj. Opolsk. z 6 listopada 2018r. poz. 3075).
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach

Mariusz Migała

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2017
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  24-11-2017 16:11
  przez: Paweł Będzmirowski
 • zmodyfikowano:
  06-02-2020 11:53
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 2216
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl