Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Roboty modernicazyjne budowlano - instalacyjne w budynku szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Curie – Skłodowskiej nr 7 w m. Głuchołazy (działka o nr ewidencyjnym gruntu 447) - wymiana głównej rozdzielnicy elektrycznej

IRG.7011.16.5.2018.EKM

 

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

(SONDAŻ RYNKU)

 

     Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację n/w robót:                  

 

ROBOTY MODERNIZACYJNE BUDOWLANO - INSTALACYJNE W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. CURIE – SKŁODOWSKIEJ NR 7 W M. GŁUCHOŁAZY (DZIAŁKA O NR EWIDENCYJNYM GRUNTU 447)  -  WYMIANA  GŁÓWNEJ ROZDZIELNICY  ELEKTRYCZNEJ

    

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 ROBOTY BUDOWLANO – INSTALACYJNE -  WYMIANA GŁÓWNEJ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ

 

Lokalizacja:

Miejscowość Głuchołazy, gm. Głuchołazy

ul. Curie – Skłodowskiej nr 7

Działka: nr ewidencyjnym gruntu 447

 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

      

        Roboty budowlano - instalacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 1,  ul. Curie – Skłodowskiej nr 7 (działka nr ewidencyjnym gruntu 447):

1)     Wymiana głównej rozdzielnicy elektrycznej, znajdującej się w piwnicy budynku szkolnego wraz z zabezpieczeniami oraz układem pomiarowym (należy uwzględnić zwiększenie mocy przyłączeniowej o 30%, plus min dwa pola na dodatkowe obwody);

2)     Wykonanie wyłącznika p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej;

3)     Wykonanie badań i pomiarów elektrycznych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. w wersji papierowej (pdf);

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do:

 

    1) Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i zorganizowanie całego procesu budowlanego.

2) Wykonawca we własnym zakresie musi uzyskać wszystkie uzgodnienia, materiały i urządzenia.

 

4. Wymagania Zamawiającego odnośnie planowanej inwestycji:

     1) Wszelkie materiały i rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym oraz Wnioskodawcą (tj. Przedstawicielem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach).

2) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest    odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra     Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

    Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1. pkt 32 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017r.
    O odpadach (Dz.U. z 2018r. Poz. 21 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i Ustawą z dnia 13   kwietnia 2018r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. Poz. 799 ze zmianami).

         3) Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy w przedmiocie zamówienia należy:

                 a) organizacja i zagospodarowanie terenu;

                     b) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac;

                 c) koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeśli dotyczy);

                 d) prowadzenie robót w sposób bezpieczny;

                 e) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

    4) Wykonawca  zobowiązany jest  uwzględnić w kosztach między innymi:

a) koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót;

b) koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.;

c) koszty dozoru budowy;

d) inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

         5) Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano – montażowych   oraz sztuką budowlaną.

    6)  Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

 

5.  Warunki postępowania:

       1) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – 100%

      2) Warunki gwarancji:  36  miesięcy od dnia odebrania przez zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Na urządzenia - gwarancja producenta.

       3) Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy  do  28.09.2018 r.

       4) Istotne warunki umowy:

a)  wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie;

b)  płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury/rachunku, płatne do 30 dni, od daty wpływu prawidłowo wystawionego dokumentu;

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania przedmiotu niniejszej    

                 umowy na każdym etapie zaawansowania prac. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie za zakończony etap prac.

5) Warunki udziału Oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia / opis wymagań stawianych Wykonawcy:

                  1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień;

                  2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

                  3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

       6) W przedłożonej ofercie (zał. nr 1) Wykonawca oświadczy o posiadaniu odpowiednich uprawnień, jak również niezbędnej wiedzy, doświadczenia i dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia_7 września 2018 r.

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Kubik – Michalska tel. 77 40 92 110

 

……………………………………………..

podpis

DOCFormularz_ofertowy-OŚWIATOWE_MODERNIZACJA_ROZDZIELNICA SZKOŁA NR 1_RODO.doc
JPEGIMG_3034.jpeg
JPEGIMG_3038.jpeg
JPEGmapa sytuacyjna.jpeg
 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2018
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  30-08-2018 10:43
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 106
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 409 21 00
fax: 77 409 21 01
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl