Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja części ogrodzenia na terenie Publicznego Przedszkola Nr 2 w Głuchołazach

IE.7011.16.3.2018.JG

 

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

 

                                                                                                                                                                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:


„Modernizacja części ogrodzenia na terenie Publicznego Przedszkola Nr 2 w Głuchołazach”

 

         Lokalizacja realizacji zadania:

         Głuchołazy, ul. Powstańców Śląskich 1, dz. nr 1395

 

         Opis przedmiotu zamówienia:

       Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja części ogrodzenia o długości ca 52m i wys. min. 1,40m na  terenie Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Głuchołazach, dz. nr 1395 (jak zaznaczono na załączniku mapowym).

      System ogrodzenia - gotowe przęsła metalowe (szczeble pionowe) ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo;                                 kolor preferowany -  grafit (zmiana koloru należy do decyzji Zarządcy obiektu Publicznego Przedszkola Nr 2).

 

          Zakres prac obejmuje w szczególności:

            1) rozbiórka starego ogrodzenia i złożenie go w miejsce wskazane przez Zarządcę obiektu PP2

            2) naprawa istniejącej podmurówki

            3) dostawa i montaż ogrodzenia wraz z niezbędnymi elementami do zamontowania ogrodzenia

            4) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót

 

          Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

   1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano - instalacyjnych oraz zasadami wiedzy  technicznej.

     2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie stosowane materiały, sprzęt powinny odpowiadać polskim normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest, świadectwo, certyfikat zgodności.

          3) W organizacji budowy należy uwzględnić, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie PP2

          4) wszelkie materiały i rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym oraz Zarządcą PP2 w Głuchołazach

     

          Wykonawca robót zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

1) w przypadku naruszenia własności osób trzecich, poniesienie kosztów z tytułu wyrządzonych szkód we własnych zakresie,

2) koszty organizacji zaplecza budowy / terenu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.,

3) koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeśli dotyczy),

4) koszty dozoru budowy,

              5) inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej

na realizacje w/w roboty, dostawy, usługi.

 

         Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto - 100%
 2. Warunki gwarancji: 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego; na elementy wbudowane - zgodnie z gwarancją producenta.
 3. Pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28 września 2018 r.
 4. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy:

1) wynagrodzenie ryczałtowe

2) płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia, płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy  nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

1) w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.08.2018 r.

 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/n:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15.

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                       

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu: Joanna Gruszecka tel. 77 40 92 110
 

DOCFormularz ofertowy-zał. nr 1 -ogrodzenie PP2.doc
JPEGmapa Z ZAZNACZONYM OGRODZENIEM.jpeg
JPEGzdjęcie istniejącego ogrodzenia.jpeg
 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-08-2018
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  27-08-2018 12:22
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 130
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 409 21 00
fax: 77 409 21 01
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl