Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko pracy - aplikant w Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- Aplikant

w Straży Miejskiej

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

 

I. Wymagania niezbędne:

1.    obywatelstwo polskie,

2.    ukończone 21 lat,

3.    korzystanie z pełni praw publicznych,

4.    wykształcenie średnie lub wyższe, 

5.    sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

6.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

7.    uregulowany stosunek do służby wojskowej /w przypadku mężczyzn/,

8.    posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów z zakresu działania straży miejskich, prawa samorządowego, kodeksu wykroczeń oraz przepisów prawa o ruchu drogowym,

9. posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi /minimum kategoria B oraz praktycznej umiejętność kierowania pojazdem,

10. dyspozycyjność,

11. obsługa komputera i urządzeń biurowych w stopniu podstawowym.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. wysoka kultura osobista,

2. doświadczenie w pracy w służbach mundurowych /Policja, Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, itp./,

3. znajomość zagadnień wynikających z postępowania w sprawach o wykroczenia oraz doświadczenie w tym zakresie,

4. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

5. bardzo dobra znajomość topografii Gminy i miasta Głuchołazy,

6. kreatywność,

7. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

8. odpowiedzialność,

9. dokładność,

10. zaangażowanie,

11. odporność na stres,

12. dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego, ukończony kurs /np. walki wręcz, pierwszej pomocy przed medycznej, inne.

 

III. Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach Gminnych (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 706),

 

IV. Etapy naboru:

 • etap I - składanie dokumentów przez kandydatów na stanowisko pracy, analiza złożonych dokumentów,
 • etap II - test sprawności fizycznej wg załącznika nr 1,
 • etap III - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu znajomości: przepisów prawa dotyczących zakresu: działania straży miejskich, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu wykroczeń oraz przepisów praw o ruchu drogowym, topografii gminy i miasta Głuchołazy, inne.

 

V. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1. Praca na czas nieokreślony,

2. miejsce pracy: siedziba Straży Miejskiej, Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15 oraz służba patrolowa na terenie gminy Głuchołazy,

3. praca decyzyjna,

4. praca zmianowa,

5. praca w godzinach nocnych,

6. praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,

7. praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,

8. praca zespołowa,

9. bezpośredni kontakt z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

10. korzystanie z pojazdów służbowych w ramach obowiązków służbowych w tym
z samochodu uprzywilejowanego,

11. praca przy monitorze ekranowym,

12. możliwość uczestnictwa w szkoleniach,

13. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 – dni /od dnia zatrudnienia/ - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,

14. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust.2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

15. odbycie szkolenia podstawowego kończącego się egzaminem /art. 25 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Strażach Gminnych Dz.U. z 2016r poz. 706./ - jeżeli kandydat takiego nie posiada,

16. Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1. odręcznie napisany życiorys,

2. list motywacyjny,

3. CV,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia, odbyte szkolenia itp.,

6. kopia świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla Strażników Gminnych /Miejskich/ jeżeli takie zaświadczenie kandydat posiada,

7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełnych praw publicznych i obywatelskich,

8. oświadczenie o niekaralności,

9. oświadczenie o posiadaniu nienagannej opinii,

10. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

11. kopia aktualnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze Strażnika Miejskiego (Gminnego) - wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych Strażników Gminnych (Miejskich) - (Dz. U. z 2010 r. Nr 150, poz. 1012), wystawione przez uprawniony organ- jeżeli takie zaświadczenie kandydat posiada,

12. dowód osobisty, prawo jazdy do wglądu w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,

13. kopia książeczki wojskowej ze zdjęciem oraz stronami informującymi o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,

14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2016 r. poz.992 z późn. zmianami).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 409 21 06.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, 48-340 GŁUCHOŁAZY, Rynek 15 lub składać w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, pokój nr 11.


Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą na kopercie zawierać dopisek "Oferta na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej".

 

Termin składania i przesyłania ofert do dnia 31.08.2018 roku.

 

Oferty, które będą nieczytelne, nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów oraz wpłyną do Urzędu Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

PDFZałącznik nr 1 - test sprawności fizycznej kandydatów do pracy w Straży Miejskiej w Głuchołazach.pdf
PDFLista kandydatów.pdf
PDFWyniki naboru.pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-08-2018
  przez: Mateusz Meres
 • opublikowano:
  10-08-2018 22:24
  przez: Mateusz Meres
 • zmodyfikowano:
  08-03-2019 13:23
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 1909
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl