Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w rejonie działki nr 1479, ul. Lompy

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w rejonie działki nr 1479, ul. Lompy

 

              Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1073), uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr XV/162/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w rejonie działki nr 1479, ul. Lompy - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. zmiany planu, w dniach od 25 lipca 2018 r.  do 23 sierpnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15, pok. Nr 32, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, pok. nr 24, o godz. 15.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Głuchołaz w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy) na adres e-mail: z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2018 r.

 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z:

- art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1405) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o ww. projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu,

- art. 46 pkt 1 ww. ustawy udostępnieniu informacji […] prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2 organ opracowujący projekt zmiany planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

   Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnieniu informacji […] informuję o możliwości zapoznania się z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu oraz uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Głuchołaz.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

PDFprojekt uchwały_zmiana mpzp Lompy Głuchołazy_24_07_2018.pdf
PDFZAŁ.1_P.O.N.Ś_Lompy-Głuchołazy.pdf
PDFZAŁ.2_P.O.N.Ś_Lompy-Głuchołazy.pdf
PDFZAŁ.3_P.O.N.Ś_Lompy-Głuchołazy.pdf
PDFzał.graf_zmiana mpzp Lompy Głuchołazy_rys1000.pdf
 

Burmistrz Głuchołaz

Edward Szupryczyński

Metryczka
 • wytworzono:
  17-07-2018
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  17-07-2018 07:26
  przez: Paweł Będzmirowski
 • zmodyfikowano:
  25-07-2018 10:04
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 124
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl