Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Oświaty

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - mgr Krystyna Kubiszyn

Do zakresu działania  Wydziału należy:

 1. koordynowanie i nadzorowanie działalności dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka,
 2. współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania, przeciwdziałania patologiom społecznym dzieci i młodzieży,
 3. wnioskowanie w sprawach zakładania, reorganizacji i likwidacji placówek oświatowo – wychowawczych na podstawie analiz demograficznych, finansowych, frekwencji oraz propozycji zmian organizacyjno – programowych,
 4. podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia poziomu nauczania i wychowania w nadzorowanych placówkach,
 5. wdrażanie w życie zarządzeń, instrukcji i wytycznych Ministra Edukacji narodowej, Kuratora Oświaty oraz uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w zakresie organizacji pracy podległych placówek oświatowo – wychowawczych,
 6. przygotowywanie projektów decyzji i dokumentów niezbędnych do jej wydania w zakresie organizacji szkół i przedszkoli,
 7. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów podległych placówek oraz koordynacja działań w zakresie ruchu kadrowego nauczycieli,
 8. współdziałanie z Referatem ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo – Wychowawczych w zakresie planowania i realizacji budżetu gminy dot. podległych placówek,
 9. koordynacja pracy przedszkoli i żłobka w zakresie: rekrutacji dzieci, dziennego czasu pracy poszczególnych placówek, opracowywania wysokości odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola w zakresie wykraczającym poza realizację minimum programowego wychowania przedszkolnego, przerw wakacyjnych,
 10. współdziałanie z wizytatorami – metodykami w sprawach nadzoru nad pracą dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą dzieci i młodzieży,
 11. inicjowanie działań w zakresie spraw młodzieży, zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich i innych zjawisk patologicznych, współdziałanie ze służbą zdrowia i TSSE w sprawach ochrony zdrowia i bhp, dzieci, młodzieży i nauczycieli podległych placówek,
 12. współdziałanie z Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w organizowaniu doskonalenia i dokształcania kadry nauczycielskiej,
 13. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do oceny pracy dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka w zakresie: kierowania bieżącą działalnością placówki, sprawowania opieki nad uczniami, realizowania uchwał Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej, tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych do realizowania zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych,
 14. występowanie z wnioskami o odznaczenia, wyróżnienia i nagrody w stosunku do dyrektorów jednostek podległych,
 15. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach wniosków rad pedagogicznych o odwołanie dyrektora oraz przedstawienie jej wyników Burmistrzowi,
 16. wykonywanie zadań wynikających z przepisów oświatowych, zarządzeń i innych aktów prawnych,
 17. koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci, współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami,
 18. zamawianie i zaopatrywanie szkół i przedszkoli w druki i formularze objęte katalogiem Ministra Edukacji Narodowej, oraz prowadzenie ich ewidencji,
 19. współpraca ze Związkami Zawodowymi i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
 20. nadzór i kontrola prowadzenia spraw kadrowych w szkołach i przedszkolach,
 21. prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego na terenie Gminy Głuchołazy do 18 roku życia,
 22. koordynacja dowożenia uczniów, zgodnie z prawem oświatowym,
 23. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących nauczycieli mianowanych,
 24. powoływanie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych,
 25. współopracowywanie i uaktualnianie regulaminów płacowych dla nauczycieli, zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela,
 26. organizowanie  i uczestniczenie w naradach dyrektorów placówek oświatowych.
Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2017
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  24-11-2017 14:22
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 469
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl