Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko pracy - młodszego referenta w Wydziale Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

BURMISTRZ  GŁUCHOŁAZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- młodszego referenta

w Wydziale Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

 1. Wymagania  niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 4. biegła obsługa programów komputerowych, w tym pakiet Office (Word, Exel),

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy a w szczególności ustawy: o gospodarce nieruchomościami, o finansach publicznych, prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postępowania administracyjnego,
 2. umiejętność czytania map sytuacyjno – wysokościowych i ewidencyjnych.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu obowiązków podinspektora w Wydziale Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach należeć będzie w szczególności realizacja zadań z zakresu Wydziału określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, dostępnym do wglądu na stronie (www.bip.glucholazy.pl).

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 09 maja 2018r. godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.glucholazy.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017r. poz. 60 z późn. zm. )”.

PDFLista kandydatów.pdf
PDFWyniki naboru.pdf
 

 

Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński

Metryczka
 • wytworzono:
  25-04-2018
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  25-04-2018 12:01
  przez: Paweł Będzmirowski
 • zmodyfikowano:
  04-06-2018 10:48
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 1627
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl