Gmina Głuchołazy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuchołazy w 2018 r.

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450)

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarte konkursy ofert na:

 

Regulamin Konkursu

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuchołazy w 2018 r.

Wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 18.000,00 zł (słownie zł: osiemnaście tysięcy 00/100 gr) z podziałem na następujące miejscowości:

 1. Gierałcice - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 2017 –  9.000,00 zł (słownie; dziewięć tysięcy zł 00/100 gr), w roku 2017: 7.000,00 zł
 2. Burgrabice - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 2017 –  9.000,00 zł (słownie; dziewięć tysięcy zł 00/100 gr), w roku 2017: 8.500,00 zł

 

1. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są : organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r. poz.1817), jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane spełniające łącznie niżej wymienione warunki :

1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;

2) dysponują odpowiednią wyszkoloną kadrą przygotowaną do realizacji zadania;

3) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

4) dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo- biurową,

5) posiadają szczegółowy program realizacji zadania zawierający :

 • harmonogram zadań

-    cele zadania i metody ich osiągania,

      -    przewidywane efekty

6) przedstawią poprawnie sporządzona ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami.

 

2. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
 2. wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania”. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny podmiotu, przy czym nie mniej niż 10 % wartości zadania stanowić musi finansowy wkład własny Podmiotu.

 

3. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

            1) Termin realizacji zadania ustala do 30 grudnia 2018 r.

            2) Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.

 

4.  TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 26 marca 2018 r. do godz. 9;00 oferty odrębnej dla każdego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. Nr 11) na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy ( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:
 2.  „Otwarty konkurs ofert”- nie otwierać przed 26 marca 2018 r. godz. 09:00
 • „Zadanie nr ( numer i nazwa zadania) otwartego konkursu ofert”

 

5. TERMIN, TRYB I KRYTERIA  STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 1. Otwarcie ofert nastąpi  dnia 26 marca 2018 r. o godz.10:00
 2. Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
 3. Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji ofert sprawdzając ich zgodność z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłoszeniu konkursu i regulaminie konkursu.
 4. Następnie Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
 1. merytoryczne
 • zbieżność projektu z wymogami zadania ( ocena w skali : 0-3)
 1. społeczne
 • dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie na realizowane zadania w ramach projektu  (ocena w skali: 0-2),
 • działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4),
 1. finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania, zakładani partnerzy (ocena w skali: 0-2),
 2. organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe (ocena w skali: 0-3),
 3. analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań zleconych wnioskodawcy w   ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1)

5) Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny wyciąg z rejestru (ważny 3 miesiące od daty uzyskania);

- oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i jego zadłużenia;

- oświadczenie o składzie zarządu stowarzyszenia wraz ze wskazaniem osób upoważnionych do podpisywania zobowiązań finansowych.

6) Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do przedmiotowego składania ofert.

7) Komisja wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym, lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego.

8) Oferty w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.

 

6. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. Poz. 1300),  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty i formularze można uzyskać na stronie internetowej http://gmina.glucholazy.sisco.info lub w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego Rynek 15 48-340 Głuchołazy tel. (77) 40 92 119.

DOCWzor_sprawozdania 17.08.2016.doc
DOCwzór oferty 17.08.2016.doc
 

 

 

Sporządził: Paweł Szymkowicz

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2018
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  05-03-2018 14:06
  przez: Paweł Będzmirowski
 • zmodyfikowano:
  05-03-2018 14:45
  przez: Mateusz Meres
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 130
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×