Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko pracy - młodszego referenta ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

Strona archiwalna

 

BURMISTRZ  GŁUCHOŁAZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- młodszego referenta ds. inwestycji

w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

 1. Wymagania  niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – techniczne inżynierskie /o profilu umożliwiającym wykonanie zadań/,
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 4. biegła obsługa programów komputerowych, w tym pakiet Office (Word, Exel),
 5. prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność czytania map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych,
 2. ogólna znajomość zagadnień uregulowanych ustawami : prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o gospodarce nieruchomościami, drogi publiczne, kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu obowiązków młodszego referenta ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach należeć będzie w szczególności realizacja zadań z zakresu Wydziału określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, dostępnym do wglądu na stronie (http://gmina.glucholazy.sisco.info).

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji ” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 23 stycznia 2018r. godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://gmina.glucholazy.sisco.info) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późniejszymi zmianami)”. 

Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński

Metryczka
 • wytworzono:
  12-01-2018
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  12-01-2018 11:20
  przez: Paweł Będzmirowski
 • zmodyfikowano:
  27-03-2018 14:00
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 2563
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl