Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik - mgr Przemysław Zborowski, a w czasie jego nieobecności wyznaczony pracownik.

 

          Do zakresu działania  Wydziału należy:

 1. prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
 2. koordynowanie gospodarki lokalami komunalnymi,
 3. tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy,
 4. gospodarka nieruchomościami komunalnymi, a w szczególności:

 

 1. realizowanie   obowiązków   dotyczących   gminnego   zasobu   nieruchomości   określonych   w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
 2. przygotowywanie projektów uchwał o nabyciu mienia na własność Gminy i o zbyciu mienia komunalnego,
 3. zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub wieczyste użytkowanie, a także powierzanie administrowania gruntami komunalnej jednostce organizacyjnej,
 4. dokonywanie zamiany gruntów,
 5. przygotowywanie   decyzji   o przekazaniu   w zarząd   gruntów   komunalnych   komunalnym   jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,
 6. przygotowywanie   zezwoleń   Burmistrza   na   zawarcie   umów   o przekazaniu   nieruchomości   między jednostkami komunalnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, bądź umów o nabyciu nieruchomości,
 7. przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu prawa zarządu, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 8. przyjmowanie wniosków o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części,
 9. opracowywanie projektów zarządzeń o przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,
 10. ustalanie opłat rocznych za grunt oraz za wykorzystanie gruntu niezgodnie z przeznaczeniem,
 11. dzierżawa gruntów komunalnych,

 

 1. regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym wykonywanie obowiązków określonych w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 2. prowadzenie spraw z zakresu przekształcenia i prywatyzacji mienia komunalnego,
 3. prowadzenie postępowania w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz obiektów mieszkalnych i użytkowych,
 4. prowadzenie postępowania w sprawie sprzedaży lub oddawania w wieczyste użytkowanie działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe, handlowo – usługowe i rzemieślnicze,
 5. przygotowanie oświadczeń Burmistrza o wykonywaniu prawa pierwokupu,
 1. prowadzenie postępowania w sprawach pozbawienia prawa użytkowania mienia gminnego,
 2. prowadzenie postępowań dotyczących podziału i rozgraniczenia nieruchomości,
 3. przygotowywanie wniosku o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne,
 4. zapewnienie gruntów pod ogrody działkowe,
 5. przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
 6. kontrola i nadzór nad działaniami remontowymi w gminnym zasobie mieszkaniowym
 7. sprawdzanie i akceptowanie faktur i zleceń do zapłaty za prace zlecane przez wydział,
 8. wnioskowanie i przygotowywanie propozycji ewentualnych zmian w planach rzeczowych i finansowych,
 9.  udział w okresowych przeglądach stanu technicznego budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy,
 10. przygotowywanie projektów decyzji i dokumentów niezbędnych do jej wydania w zakresie: decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 11. realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 12. realizacja zadań wynikających z art. 18-20 ustawy Prawo Energetyczne, w tym ukierunkowanych na rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,
 13. nadzór nad zabytkami kultury materialnej, pomnikami pamięci narodowej, oraz prowadzenie rejestrów i dokumentacji,
 14. przygotowywanie projektów decyzji i dokumentów niezbędnych do jej wydania w zakresie: zezwoleń na ustawianie reklam, plansz i elementów dekoracyjnych, na terenach należących do Gminy,
 15. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem targowisk miejskich,
 16.  prowadzenie postępowań dotyczących naliczenia należnych gminie opłat planistycznych i adiacenckich,
 17. Prowadzenie wymiaru opłat administracyjnych oraz cywilnoprawnych związanych z korzystaniem z nieruchomości gminnych z wyłączeniem mienia, którym w imieniu Gminy gospodarują gminne jednostki organizacyjne.”
Metryczka
 • wytworzono:
  12-01-2018
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  12-01-2018 07:19
  przez: Paweł Będzmirowski
 • zmodyfikowano:
  29-01-2018 10:38
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 462
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×