Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa chodnika przy ul. Ligonia dz. nr 581, 580/4 , 597/3 w m. Głuchołazy w trybie zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy


 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

(SONDAŻ RYNKU)


 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej w ramach sondażu rynku na realizację n/w robót z rozbiciem kosztów na: koszty sporządzenia dokumentacji oraz koszty budowy chodnika .


 

Przedmiotem rozeznania cenowego rynku/ sondażu rynku jest realizacja zadania pn.:

Budowa chodnika przy ul. Ligonia dz. nr 581, 580/4 , 597/3 w m. Głuchołazy w trybie zaprojektuj i wybuduj”


 

Lokalizacja:

Miejscowość/wieś: Głuchołazy , gmina Głuchołazy

Działka: nr 581, 580/4 , 597/3

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Budowa chodnika przy ul. Ligonia dz. nr 581, 580/4 , 597/3 w m. Głuchołazy w trybie zaprojektuj i wybuduj” które polegać będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Ligonia na działce nr 581, 581/4, 597/3 w miejscowości Głuchołazy stanowiącego komunikacje wewnętrzną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wykonaniu robót budowlanych, polegających na budowie chodnika przy ul. Ligonia dz. nr 581, 580/4 , 597/3 na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji .


 

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i zorganizowanie całego procesu budowlanego.


 

Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać proponowane rozwiązania z Zamawiającym .


 

Realizacja robót rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz wykonanie na podstawie wykonanego projektu robót budowlanych


 

Uwagi:

Wykonawca zadania powinien dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do przedłożenia w organie administracji architektoniczno - budowlanej:


 

a) sporządzenie projektu zagospodarowania ;

b) sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego – 4 egz. w wersji papierowej;

c) sporządzenie kosztorysu ofertowego – 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji ath;

d) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egz. w wersji papierowej;

e) przekazanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku pendrive ;


 

2) Wykonanie robót:

a) wykonanie chodnika przy ulicy Ligonia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,

b) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy powykonawczej, w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku pendriv – 1egz.


 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie stosowane materiały powinny odpowiadać polskim normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest lub świadectwo lub certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności.

2) W opracowanej dokumentacji należy uwzględnić , iż na działce nr 580/4 została ustawiona wiata śmietnikowa

3) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).


 

4) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1. pkt 32 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. O odpadach (Dz.U. z 2018r. Poz. 21 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. Poz. 799 ze zmianami).


 

5) Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy w przedmiocie zamówienia należy:

a) organizacja i zagospodarowanie terenu;

b) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac;

c) koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeśli dotyczy);

d) prowadzenie robót w sposób bezpieczny;

e) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.


 

8) Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania

z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano – montażowych oraz sztuką budowlaną.

9) ) Ukształtowanie urbanistyczno-przestrzenne przestrzeni w tym obszarze objęto ochrona konserwatorską przez ustalenia ochrony w obowiązującym m.p.z.p. Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte pomiędzy Białą Głuchołaską a ul. W.Sikorskiego , Boh. Warszawy , M.C.Skłodowskiej w Głuchołazach ( Uchwała nr XLVII/302/98 RM w Głuchołazach z dn. 16.06.1998r., Dz.U.Woj.Op. nr 21 poz. 31 poz. 288 z 16.11.1998r.)

Kwartał zabudowy mieszkalno -usługowej w obrębie ul. Góra Św. Anny , Ligonia , Apteczna i Rynek w Głuchołazach , stanowi integralny element śródmiejskiej zabudowy zlokalizowanej w obszarze chronionego układu urbanistycznego Starego Miasta w Głuchołazach w granicach średniowiecznego założenia wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 138/54 decyzją z dnia 03.12.1954r. . Obszar ten odpowiedna definicji historycznego układu urbanistycznego zawartej w art. 3 pkt 2 i art. 3 pkt 12 ww. ustawy , stanowiąc , iż jest przestrzennym założeniem miejskim , zawierającym zespoły budowlane , pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni , rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych w tym ulic lub sieci dróg. Ochronie konserwatorskiej podlega więc jego zasadniczy układ przestrzenny określony przez historyczne rozplanowanie placów i ulic , ich przebieg , szerokość i przekrój , historyczny kształt i wielkość działek oraz ich sposób zagospodarowania współzależność między zabudową , zielenią a otwarta przestrzenią .

 

II. Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania – 100%

 2. Warunki gwarancji i rękojmi: rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania dokumentacji i kończy swój bieg po upływie 5 lat od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy.

Planowany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 29 listopada 2020 r.

Istotne warunki umowy:

 1. wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie,

 2. dopuszczalna płatność częściowa (w 2 ratach) po podpisaniu protokołu odbioru częściowego (dokumentacji projektowej), po podpisaniu protokołu odbioru końcowego (wykonania robót),

 3. uzyskania niezbędnych dokumentów formalno-prawnych,

 4. opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym mapy powykonawczej),

 5. ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy,

 6. prace projektowe oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.


 

Prace budowlane :

Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 1. posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia,

 2. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunki szczegółowe w tym zakresie:

 3. dysponowanie 1 (jedną) osobą - projektantem branży drogowej . Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności drogowej ,

 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

 1. koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót,

 2. koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.,

 3. koszty dozoru budowy,

 4. inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.


 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl


 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 7 października 2019 r. do godziny 13.00


 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

DOCFormularz ofertowy - budowa chodnika Ligonia.doc
PDFZałącznik - graficzna lokalizacja.pdf
PDFuzupełnienie -zmiana.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-05-2020
  przez: Mateusz Meres
 • opublikowano:
  15-05-2020 14:36
  przez: Mateusz Meres
 • zmodyfikowano:
  18-05-2020 12:51
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 83
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 409 21 00
fax: 77 409 21 01
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl