Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja usługi telefonii stacjonarnej na rzecz Gminy Głuchołazy na okres 36 miesięcy

Głuchołazy, dnia 12.05.2020 r.

Nr OA.2634.5.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację usługi telefonii stacjonarnej na rzecz Gminy Głuchołazy na okres 36 miesięcy

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Głuchołazy z siedzibą ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

REGON: 531412792     
NIP: 753-23-82-690
Telefon: 77 409 21 00     
fax: 77 409 21 01

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług telefonii stacjonarnej świadczonej drogą kablową na rzecz Gminy Głuchołazy dla n/w numerów:

 

Nr telefonu

Nazwa Wydziału

Lokalizacja

UWAGI

ISDN 774092100

 

Urząd Miejski

48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15

4 ISDN - 100 DDI:

774092100-119

774092120-139

774092140-159

774092160-179

Numery wpięte do centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

ISDN 774092120

 

Urząd Miejski

48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15

ISDN 774092140

 

Urząd Miejski

48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15

ISDN 774092160

 

Urząd Miejski

48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15

774092430

 

Urząd Miejski Referat ds. Obsługi
Finansowej Placówek
Oświatowo-Wychowawczych

48-340 Głuchołazy ul.Gen.Andersa 4

ISDN – 4 MSN

Końcowy NT 774092430; 774092431; 774092432; 774092440.

774391453

 

Centrum Informacji Turystycznej

48-340 Głuchołazy Plac Basztowy 4a

Numer końcowy POTS

774391824

 

Urząd Miejski Wydział Oświaty

48-340 Głuchołazy ul. Gen.Andersa 4

Numer końcowy POTS

774393639

 

Urząd Miejski w Głuchołazach Straż Miejska

48-340 Głuchołazy Plac Basztowy 8a

Numer końcowy POTS

774394360

 

Urząd Miejski Centrum Informacji
Turystycznej Fax

48-340 Głuchołazy Plac Basztowy 4a

Numer końcowy POTS

 

UWAGA:

Nie będą brane pod uwagę oferty oparte na rozwiązaniach VoIP.

Do niniejszego zapytania ofertowego dołączono orientacyjny wykaz wykonanych połączeń za ostatnie 12 miesięcy (od 04.2019 r. do 03.2020 r.) . Wykaz ten stanowi załącznik Nr 4.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy:

 1. Ofertę należy sporządzić czytelnie na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  1. Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z póżn. zm.) w zakresie uprawniającym do wykonywania przedmiotu zamówienia.
  2. Wykaz co najmniej 2 usług, które są przedmiotem zapytania ofertowego: zrealizowanych, lub nadal wykonywanych, świadczonych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy należy wymienić usługi wykonane bądź wykonywane w tym okresie. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały należycie wykonane - zgodnie z treścią Załącznika Nr 2
  3. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  4. Podpisaną klauzulę informacyjną, stanowiącą Załącznik Nr 5.
 3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom dotyczącym przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty również nw. dokumenty, które stanowić będą załączniki do umowy:
  1.  Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Wykonawcę, który szczegółowo określi zakres i warunki wykonywania przez Wykonawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
  2. Aktualny Cennik usług telekomunikacyjnych Wykonawcy obowiązujący na usługi niewymienione w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
 1. Załączniki winne być czytelnie podpisane, a w przypadku podpisu nieczytelnego - opisane pieczęcią imienną osoby uprawnionej lub upoważnionej do podpisu.
 2. Oferta wraz z załącznikami muszą być podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. W przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez pełnomocnika, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszystkich kosztów związanych z ofertą, również ponoszonych przez Zamawiającego na rzecz podmiotów trzecich (np. przejęcie obecnie posiadanej numeracji). Koszty te powinny znaleźć się w pozycji  „Inne koszty - opłaty jednorazowe oraz pozostałe, w tym WLR” znajdującej się w Formularzu ofertowym Załącznik Nr 1, jeśli będą występowały.

 

WARUNKI POSTĘPOWANIA:

 1. OPIS KRYTERIÓW, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Pod kryterium wyboru poddawane będą tylko oferty kompletne.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena brutto - 100%.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia przejęcia linii od dotychczasowego Wykonawcy przez okres 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że świadczenie tych usług przez nowego Wykonawcę rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu rozwiązania przez Zamawiającego umowy zawartej z dotychczasowym Wykonawcą (Globitel Sp. z o.o. Łódź  - 30.06.2020 r.), a zakończy w momencie przejęcia linii przez operatora wybranego na kolejny okres. W przypadku przekroczenia terminu końcowego umowy, Wykonawca świadczący usługę telekomunikacyjną powinien realizować te usługi na warunkach analogicznych do określonych w niniejszym postępowaniu na podstawie sporządzonego aneksu do obowiązującej umowy, przedłużającego okres obowiązywania tej umowy, do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania. Płatności dokonywane będą jedynie za faktycznie wykonaną - świadczoną usługę telekomunikacyjną.
 2. Wzór umowy: w Załączniku Nr 3. Wykonawca po dokonaniu wyboru jego oferty zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru określonego w załączniku Nr 3.
 3. Termin związania z ofertą: 30 dni od daty ostatniego dnia terminu na złożenie oferty.

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Oferty należy złożyć do dnia 22.05.2020 r. do godziny 14.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach przy ul. Rynek 15 w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: Nazwę i adres Wykonawcy oraz „Oferta dot. wyboru dostawcy usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Gminy Głuchołazy”. Oferta złożona po wskazanym terminie zostanie zwrócona nie otwarta na adres Wykonawcy.
 2. Ofertę wraz z załącznikami można również złożyć w formie elektronicznej wysyłając we wskazanym wyżej terminie na adres e-mail: lub . Oferta wysłana za pomocą poczty elektronicznej winna być przekazana w formie skanu.
 3. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert.
 4. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Pani Agata Setlak - podinspektor w Wydz. Organizacyjno-Administracyjnym  tut. Urzędu tel. 774092136, e-mail:

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawcy wyłonionemu w wyniku niniejszego postępowania przewiduje się możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w postaci obsługi ruchu wychodzącego z nowych lokalizacji, przyłączonych w trakcie obowiązywania podpisanej z wyłonionym Wykonawcą umowy. Zastrzega sobie również możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi oferentami/wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informuję, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i jakościowym, nie stanowi ono zapytania ofertowego wynikającego z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i dokonywania jej realizacji z wybranym Wykonawcą, jak również unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od Zamawiającego.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZał. Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCZał. Nr 2 - Wykaz wykonanych-wykonywanych dostaw usług.doc
DOCZał. Nr 3 - Wzór umowy na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, realizowane na potrzeby Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.doc
PDFZał. Nr 4 - Orientacyjny wykaz połączeń za okres 03.2019 r. do 04.2020 r.pdf
PDFZał. Nr 5 - Klauzula informacyjna.pdf
PDF2020.05.19 Odpowiedzi na zapytania.pdf
PDF2020.05.29 Zawiadomienie telefonia stacj..pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-05-2020
  przez: Mateusz Meres
 • opublikowano:
  12-05-2020 12:27
  przez: Mateusz Meres
 • zmodyfikowano:
  29-05-2020 10:02
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 91
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 409 21 00
fax: 77 409 21 01
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl