Przejdź do treści strony
Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Finansowo-Budżetowy

Wydział Finansowo - Budżetowy

Pracą Wydziału kieruje Skarbnik Miasta - mgr Sławomir Deko

Wydział dzieli się na następujące komórki organizacyjne:

 • Referat ds. Księgowości Budżetowej,
 • Referat Podatków i Opłat,
 • Referat ds. Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo - Wychowawczych.

Do zakresu działania  Wydziału Finansowo - Budżetowego należy:

 1. opracowywanie projektu budżetu Gminy,
 2. opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących budżetu i podatków,
 3. sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z wykorzystania środków budżetowych, wnioskowanie w sprawach zmian budżetowych,
 4. kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej,
 5. wymiar, pobór podatków i opłat lokalnych oraz innych należności z tytułu zobowiązań,
 6. przygotowywanie decyzji w sprawie udzielania ulg, umorzeń zaległości podatkowych, rozkładanie na raty lub odraczanie terminów płatności zobowiązań pieniężnych,
 7. prowadzenie rachunkowości i księgowości budżetowej, pozabudżetowej, podatków i opłat lokalnych,
 8. wystawianie tytułów wykonawczych dla ściągania zaległości podatkowych,
 9. obsługa finansowo – księgowa Urzędu,
 10. realizacja wydatków osobowych, podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych, dodatków, nagród, kosztów podróży i przeniesień służbowych,
 11. rozliczanie oraz windykacja mandatów gotówkowych i kredytowych,
 12. sporządzanie bilansu rocznego i sprawozdań GUS z wykonania budżetu,
 13. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym,
 14. dostarczanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej w sprawach finansowych,
 15. nadzór i kontrola finansowa nad podległymi jednostkami i zakładami budżetowymi,
 16. nadzór i kontrola nad poborem przez inkasentów opłaty miejscowej, targowej, podatków od posiadania psów, rolnego, leśnego, oraz podatku od nieruchomości,
 17. prowadzenie ewidencji i windykacja należności za: podatki i opłaty lokalne, wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne, dzierżawę, opłaty za wydobywanie kopalin ze złóż,
 18. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
 19. opracowywanie kwartalnych planów kontroli i nadzoru prowadzonych w Urzędzie, oraz w jednostkach podporządkowanych gminie – i po zatwierdzeniu przez Burmistrza wdrażanie do realizacji,
 20. przeprowadzanie działań kontrolnych (nie objętych planem, o którym mowa w pkt. 19) na zlecenie Rady Miejskiej, Komisji Rady i Burmistrza,
 21. składanie okresowych pisemnych informacji i sprawozdań z prowadzonych prac,
 22. współdziałanie z zawodowymi jednostkami kontrolnymi w zakresie zaleceń udzielonych przez Burmistrza,
 23. współpraca z Wydziałami Urzędu i jednostkami podległymi Gminie w zakresie prawidłowości realizacji Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego, oraz aktów prawnych, wnioskowanie Kierownictwu Urzędu konieczności zmian organizacyjnych, regulaminowych, itp.
Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2017
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  28-11-2017 12:42
  przez: Paweł Będzmirowski
 • zmodyfikowano:
  29-01-2018 10:41
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 629
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl