Gmina Głuchołazy Biuletyn Informacji Publicznej

Obszar w rejonie Al. Jana Pawła II w Głuchołazach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej wyżej wymienionego planu miejscowego

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  GŁUCHOŁAZ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszar w rejonie Al. Jana Pawła II w Głuchołazach

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dotyczącej wyżej wymienionego planu miejscowego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach uchwały nr VII/83/19 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie Alei Jana Pawła II w Głuchołazach.

 

Obszar opracowania planu miejscowego obejmuje działki ewidencyjne nr: 1617, 1618/1, 1618/2, 1618/3, 1619/1, 1619/2 i 1619/3 w mieście Głuchołazy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy lub w wersji elektronicznej, opatrzone tematem „wniosek do mpzp Aleja JPII”, na adres: irg-plan@glucholazy.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2019 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie Alei Jana Pawła II w Głuchołazach. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Głuchołazach, Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy, w pokoju nr 32.

Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2019 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy, lub:
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, opatrzone tematem: „wniosek do mpzp Aleja JPII” na adres: irg-plan@glucholazy.pl , lub:
 3. osobiście do protokołu w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, 48 – 340 Głuchołazy, Rynek 15, w pokoju nr 32, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Głuchołaz.

 

Jednocześnie informuję, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy pod adresem: http://bip.glucholazy.pl/464/594/rodo.html oraz na stronie internetowej gminy: https://nowe.glucholazy.pl w zakładce https://www.nowe.glucholazy.pl/polecane/1355-ochrona-danych-osobowych

a także w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy, pokój nr 32.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy została udostępniona Informacja Burmistrza Głuchołaz o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.) umieszczona pod adresem: http://bip.glucholazy.pl/1025/728/informacja-o-ograniczeniu-prawa-dostepu-w-toku-postepowan-planistycznych.html

 

Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński

Metryczka
 • wytworzono:
  07-06-2019
  przez: Paweł Będzmirowski
 • opublikowano:
  07-06-2019 07:37
  przez: Paweł Będzmirowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głuchołazy
  odwiedzin: 8
Dane jednostki:

Gmina Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
ul. Rynek 15
NIP: 753-23-82-690 REGON: 531412792
Numer konta: 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 92 100
fax: 77 40 92 101
e-mail: umig@glucholazy.pl
strona www: glucholazy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×